بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی …

محدودیت های پژوهش:این تحقیق از جهات زیر دارای محدودیت بوده است:پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق از منابع خارجی تهیه شده است و محتوای عبارات و دسته بندی مولفه های مورد اندازه گیری در هر پرسشنامه اصالتا مبتنی بر شرایط فرهنگی و آموزشی محل ساخت ابزار بوده است . …

پژوهش – بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی …

** ۰۵/۰> P *۰۱/۰>p داده های بالای قطر ماتریس، واریانس، کوواریانس و زیر قطر ماتریس، همبستگی بین متغیر های برون‌زا و درون زای پژوهش را نشان می دهد. هر چند مقادیر پراکندگی مشترک بین متغیرها نسبتاً پائین است ،اما ماتریس، همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد.بررسی الگوی پیشنهادی تحقیققبل از تحلیل …

بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و …

در یکی از مطالعات با استفاده از معماهای اخلاقی گیلیگان ، تفاوتی در جهت گیری های اخلاقی بین دو جنس دیده شده، ولی نتایج در مسائل مربوط به مراقبت، به نفع خانم ها بوده است.مدلها و اخلاقمدلها عنصر بسیار مهّمی در تاریخ آموزش هستند. افلاطون (۴۲۴-۳۵۰) به نقش آنها در …

مقاله علمی با منبع : بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و هیجانی- قسمت …

جدول۲-۲ مقایسه شرم وگناه ۵۰جدول شمار۳-۱ ماتریس چرخش یافته عوامل آزمون باور ها و درگیری معنوی ۸۰جدول شماره ۳-۲،پارامترهای الگوی اندازه گیری باور ها و درگیری معنوی در تحلیل عامل تاییدی ۸۲جدول شماره ۳-۳، با چهار عامل، بار عاملی سوالات آزمون را نشان می دهد. ۸۴جدول شماره ی ۳- ۴، …