سبک های رهبری امنیت ملی : بررسی مقایسه ای رویکرد سعید جلیلی و محمد جواد ظریف …

پژوهش :نوشتار حاضر به عنوان رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی به بررسی مقایسه ای سبک های رهبری تصمیم گیرندگان دو دولت اصولگرا و اعتدال گرا یعنی سعید جلیلی و محمد جواد ظریف در قبال پرونده هسته ای پرداخته است . این پژوهش با تکیه بر الگوی نظری » فیلیپ استانفورد …