مقاله دانشگاهی – حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و …

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر” بازاریابی رابطه‌مند”بر”رضایت مشتریان” با اطمینان ۹۵ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و با توجه به تایید فرضیه‌ ی اصلی ۱ به ازای هر واحد افزایش و بهبود در بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند، متغیر رضایت مشتریان، به احتمال ۹۵ درصد به …

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت …

تایید فرضیه ۰٫۰۳۷ ۰٫۱۰۴ رضایت مشتریان مدیریت ارتباطات .مدیریت ارتباطات بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد. ۳-۲ رد فرضیه ۰٫۱۵۲ ۰٫۰۷۲ رضایت مشتریان مدیریت تعارض مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد ۴-۲ همانظور که پیداست تمام …

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- …

۲-۱۱-۲٫ مدل مفهومی تحقیقبا توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق نظری و کاربردی و فرضیه‌های تحقیق مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر می‌باشد: مدل مفهومی مطالعه حاضر را می‌توان به صورت زیر نمایش داد. همان طور که در مدل مشاهده می‌کنید، قصد داریم تأثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند را …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۱۰

افزایش سطح آگاهیایجاد انگیزهکیفیت برنامه هاهمراستایی با فرهنگافزایش نگرش مثبترضایت مخاطبمتغیر مستقلمتغیر وابستهنمودار ۱- ۱- مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.۱-۵-گزاره های تحقیق۱-۵-۱- اهداف پژوهش۱-۵-۱-۱- هدف اصلیبررسی میزان رابطه مدیریت برنامه ها و اثر بخشی برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی۱-۵-۱-۲- اهداف فرعی– شناخت رابطه گروه بندی وسازماندهی …

تحقیق – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۱۰

افزایش سطح آگاهیایجاد انگیزهکیفیت برنامه هاهمراستایی با فرهنگافزایش نگرش مثبترضایت مخاطبمتغیر مستقلمتغیر وابستهنمودار ۱- ۱- مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.۱-۵-گزاره های تحقیق۱-۵-۱- اهداف پژوهش۱-۵-۱-۱- هدف اصلیبررسی میزان رابطه مدیریت برنامه ها و اثر بخشی برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی۱-۵-۱-۲- اهداف فرعی– شناخت رابطه گروه بندی وسازماندهی …

سامانه پژوهشی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۷

جدول ۴-۷-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….۱۰۹جدول ۴-۸-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….۱۱۰جدول ۴-۸-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………۱۱۱جدول ۴-۸-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..۱۱۲جدول ۴-۹-۱- توزیع فراوانی گویه های …

پژوهش – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۷

جدول ۴-۷-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….۱۰۹جدول ۴-۸-۱- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….۱۱۰جدول ۴-۸-۲- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………۱۱۱جدول ۴-۸-۳- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..۱۱۲جدول ۴-۹-۱- توزیع فراوانی گویه های …

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۸

نمودار ۲-۱- انواع تاثیرات داخلی تکنولوژی …۳۹نمودار ۲-۲- نحوه تاثیر تکنولوژی بر مدیران رسانه …۴۰نمودار ۲-۳- چهار مهارت اصلی مدیریت را برای دستیابی به اهداف سازمانی …۵۴نمودار ۲-۴- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید …۷۷نمودار ۲-۵- سنجش کیفیت فنی …۷۷نمودار ۲-۶-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امکان انتخاب مخاطب ( …۷۸نمودار …

سامانه پژوهشی – تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۲۱

معیارهای عملکرد در این تحقیق ROA ˓ ROE و سود خالص می باشد.آنها دریافتند که سود خالص ˓ ROE و ROA به طور معناداری با نرخ بدهی- اوراق بهادار همبستگی و ارتباط ندارد در حالی که حاشیه سود خالص و ROE به طور معناداری با نرخ بدهی- دارایی همبسته و …

فایل – تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها- قسمت ۹

۲-۱-۱ مقدمهبا توجه به هدف پژوهش حاضر که در فصل قبل به آن اشاره شد ( بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها)˓ در این فصل˓ ابتدا به تعریف و توضیح نوسانات بازار و بررسی چند پژوهش انجام گرفته در این زمینه پرداخته و بحث با مدلسازی نوسانات و …