طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

پیدایش طالع بینی بیشتر مدیون بابلیها (یا کلدانیها ) است. که چون اقوامی بودهاند صحرا گرد و در هوائی صاف می زیستند که منظرۀ بدون حائلی از آسمان رادر اختیار شان میگذاشت، به این عقیده روی آوردند، که انرژی خدائی در حرکت اجسام آسمانی تجلّی میکند. رسالههای تاریخ سپس این …