دانلود تحقیق با موضوع ۱.هیپنوتیزم، ۸.، ۷.،

هیپنوتیزم بر یادداری مهارت یک خم کشتی
۷. مقایس?، تأثیر هیپنوتیزم ، تمرین بدنی و ترکیبی بر اکتساب مهارت یک خم کشتی
۸. .مقایس? ، تأثیر تمرین بدنی ، هیپنوتیزم و ترکیبی بر یادداری مهارت یک خم کشتی

فرضیه‌های تحقیق:
۱.هیپنوتیزم بر اکتساب مهارت یک خم کشتی تأثیر دارد.
۲. تمرین بدنی بر اکتساب مهارت یک خم کشتی تأثیر دارد.
۳.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره واسلام، وشورونشاط، وخلاقیت، درپرتوآزادی