دانلود پایان نامه درباره جامدات)، (فیزیک، حاصلضرب، الکترونی،

های بین الکترونی، تابع موج مرتبه صفر مساوی با حاصلضرب توابع فضایی تک الکترونی می شود[۱۰و۹].
تئوری تابعی چگالی (DFT):
روش نظریه تابعی چگالی (DFT) به عنوان یک روش محاسباتی مناسب برای محاسبه هم بستگی الکترونی رواج یافته است. در آغاز DFT برای استفاده در فیزیک حالت جامد (فیزیک جامدات) بسط داده شده بود و انرژی همبستگی الکترون (در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد زندگی روزمره