دانلود پایان نامه درباره محیط زیست

محیط زیست مانند هیدروکربنهای حاوی برم هیدروکربنهای حاوی فلوئور (CFC)، آروماتیک های حاوی کلر (کلروفنولها) و ترکیبات فلزی – آلی۱۷ ، از شیوه های همزمان مبتنی بر شیمی کوانتومی – شیمی محاسباتی و GC / Mass استفاده می گردد.
از دیگر کاربردهای شیمی کوانتومی در حوزه محیط زیست، می توان به بررسی و درک مکانیسم های ردیابی و جا به جایی فلزات

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع توسعه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، توسعه اقتصادی، تقسیم بندی