دانلود پایان نامه درباره Co،، SOx،، مولکولهایی، مانندNOx

آلاینده، حتی با مقادیر کمتر از ۱۰ppm در مقیاس نانو اشاره کرد؛ به ویژه، پژوهش های مرتبط با ذرات معلق موجود در هوا که حامل فلزات سنگین هستند، ریزگردها، پیش بینی واکنش های نامشخص و رفتار مولکولهایی مانندNOx ، SOx، Co، O3 و دیگر ترکیبات شیمیایی در محیط، ذرات خطرناک، مضر و فلزات سنگینِ موجود در کلوئیدها (محیط های آبی) و همچنین نحوه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد (kg، شمارنده، s-1)، m-3)