منابع تحقیق درمورد نااطمینانی

اقدام کرده اند(کریم زادگان و همکاران،۱۳۸۵). ارتباط این موضوع با مطالعه (ایسیک وخانا،۲۰۰۳) قابل توجه می باشد در این تحقیق مسئله ریسک گریزی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفته است از نظر آنها کشاورزان در فرایند تولید محصولات خود با دو نااطمینانی ویژه روبرو هستند:از یک سو،آنان شناختی از وضعیت آب وهوا و میزان بارندگی در سال زراعی پیش رو

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد آسیب پذیری