منابع و ماخذ پایان نامه سوراخ، انژکتور، Ap، dp

سیال ایده‌آل، بدون در نظر گرفتن لزجت آن، مورد بررسی قرار داده و سپس با در نظر گرفتن لزجت سیال پارامترهای مورد نظر برای سیال دارای اصطکاک به‌دست آورده می‌شود.
تئوری سیال ایده‌آل
همان طور که در شکل ۱-۴ نشان داده شده بود، مایع از طریق سوراخ مماس با قطر dp و سطح Ap وارد انژکتور شده و پس از آن وارد محفظه چرخش می‌شود که قطر محفظه

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، جمهوری اسلامی