منابع پایان نامه ارشد درمورد مصرف مواد

توسط مادر و سابقه ی خانوادگی در ارزیابی این کودکان اهمیت دارد .(۱۸)
دستگاه قلبی – عروقی
بیماری قلبی در کودکان ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی است . شرح حال قبل از تولد ممکن است شواهد مربوط به عفونت مادر در اوایل حاملگی یا مراحل بعدی حاملگی ( که موجب میوکاردیت یا عدم کارآیی میوکارد در نوزادان می گردد)را نشان دهد ، شرح حال مصرف مواد

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد DNAیا، تولد،، شایعترین، اندیکاسیون