منابع پایان نامه ارشد درمورد پلازی، دیس، نموی، ران(DDH)

مشخص می شود.(۱۸)
مکانیسم شایع مادرزادی ارتوپدی در کودکان
ناهنجاری جهش زایی قبل از هفتهی ۱۲ بارداری
انقباض نوار آمنیو تیک قطع اندام
عفونت آبله مرغان جنین اثر زخم/آتروفی عضو
فشار بر روی پا دیسپلازی نموی مفصل ران(DDH)
فشار روی گردن← تورتیکولی
متابولیسم یا رشد غیر طبیعی سلولی دیس پلازی اسکلتی
دیس پلازی تکاملی مفصل ران (

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی، حمل و نقل، بخش خانگی