پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

نظر داشت.

۱-۵- روش درمان برای سرطانهای منتشر:
در این سرطانها باید به شیمی درمانی متوسل شد ولی متاسفانه مقدار زیاد تومور حساسیت کمتری دارد و بنابراین تعجب آور نیست که با وجود آن که تومور حساس به شیمی درمانی است جواب به درمان رضایت بخش نباشد. در این مورد لنفوم بورکیت و کوریوکارسینوم استثنائا است.
کم کردن مقدار تومور در این

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد چیست‌، الکتریسـیته، (جریان، شیـمیایی