پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

که دارای متاستازهای بسیار کوچک است ، درمان قطعی کند. شیمی درمانی نمیتواند تومورهای بزرگ را که قسمت کمی از سلولهای آن در حال رشد هستند از بین ببرد و از طرف دیگر در تومورهای بزرگ قدرت نفوذ دارو به داخل تومور بسیار کم است.
ایمنی درمانی فقط قادر است مقادیر میکروسکوپیک تومور را نابود کند و در حال حاضر وقتی ایمنی درمانی موثر واقع

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع احساس،ادراک،تفکر، نمایند".، ورزشی:در، آزمودنی‌ها