پایان نامه ارشد درباره هیپوکسی، رادیوتراپی، بخشند،،

بخشند، در حال حاضر اثرات این دو درمان به حداکثر استفاده ای که ار آنها ممکن است رسیده است.
جراحی ممکن است در محل تومور اولیه نتواند مقدار میکروسکوپیک سلولهای سرطانی را از بدن جدا کند ویا در موقع جدا کردن تومور مقداری از سلولها در محل زخم پیوند شود.
رادیوتراپی ممکن است قسمتی از سلولهای مرکزی تومور را که در آن قسمت هیپوکسی وجود

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (۱۲)، (۲-۴).، HF-LPME، Muller