پایان نامه ارشد درباره ویلمز، متاستاتیک، گلیوبلاستم، ریه

مختلف گوناگون است. مثلا گلیوبلاستم و سرطانهای سر و گردن بیشتر موضعی عود میکنند و سرطان ریه وپستان بعلت متاستازهای دور دست عود میکنند.
تجربه نشان داده است که استفاده از چند روش درمانی امکان بهبود دائم را افزایش میدهد که بهترین مثال تومور ویلمز میباشد. در بررسی روشهای درمانی برای سرطان متاستاتیک و سرطان موضعی باید مسائل زیر را در

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، جمهوری اسلامی