پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، یاسوج، فسا، (۴-۱۸):

سناریوی ۱PTO2X ۶۳
شکل (۴-۱۷): توابع توزیع احتمال بارندگی دیده بانی شده، مدل ECHAM5
و کوچک مقیاس شده دسامبر برای ایستگاههای اهواز، ایرانشهر،
آبادان، بندرعباس، بوشهر، شیراز، فسا و یاسوج ۷۰
شکل (۴-۱۸): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه اهواز در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع آزمون استاندارد، علوم ورزشی، روانشناسی