پایان نامه ارشد رایگان درمورد چروکیدگی، (۷-۴)، (۱-۳)، (۶-۴)

خشک کردن با آون ۳۶
نمودار (۴-۴) شدت افت رطوبت لیمو و تغییرات دمای هوا در دو روش خشک کردن سنتی و خشک کن خورشیدی ۳۸
نمودار (۵-۴) تغییرات درصد چروکیدگی در آون ۳۹
نمودار (۶-۴) تغییرات درصد چروکیدگی لیمو ۴۱
نمودار (۷-۴) تغییرات قابلیت جذب آب لیمو طی خشک کردن ۴۳

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (۱-۳) طرح شماتیک از

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد کاتد، (مارپیچ، فشردگی)، مارپیچ)