پایان نامه با موضوع توسعه بازار

کشور ها کمک می کند.
شایان ذکر است که نگاه کردن به صادرات به عنوان خالص شدن از اجناس مازاد ، دیدی کوتاه مدت م یباشد و صادرات واقعی تعهدات بلند مدتی را در برنامه ریزی ها می طلبد . صادرات به عنوان توسعه بازار یابی داخلی که در حجم بزرگ تری عمل می کند کارآسانی به نظر می رسد، اما این امر یکی از موجبات اصلی بسیاری از شکست های رخ داده

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره اکستروژن، فشردن، متناوب، CEC