پایان نامه با موضوع کشورهای توسعه یافته، درآمدهای نفتی، فناوری نوین، کشور ایران

کشورهای توسعه یافته در محوریت توسعه خود تجدید نظر کرده و از محوریت صنایع سنگین به سوی محوریت نوین رفته اند ، در حقیقت قدرت کشور ها در دنیای امروز در گروه داشتن فناوری نوین یا تولید ات مبتنی بر این فناوری می باشد.
در کشور ایران وابسته بودن اقتصاد و بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین عدم وجود سیستم های بانکی و بیمه ای حمایت کننده از

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، یافته های پژوهش