پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع کالا، مواد مخدر

اقتصادی خواهد شد.

بخش غیر قانونی (جنایی) :
فعالیت هایی که در بخش غیر قانونی انجام می شود مبادلات بازاری دارند ولی تولید و توزیع کالا و خدمات در این بخش با ماهیت غیر قانونی مواجه است. برای بخش جنایی فعالیت هایی از قبیل: دزدی، ارتشا، اخاذی، کلاهبرداری، غصب، قاچاق، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا (در برخی از کشورها)

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه v، مؤلفه‌ی، نمی‌شود، های۱-۴