پایان نامه درمورد بهینه سازی

پارامترهای ممکن پرداخته شــده است که این چهار پارامتر عبارتند از :
دمای کارکرد پیل سوختی که معمولا بین ۶۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد متغیراست
درصد رطوبت پیل سوختی
میزان مصرف اکسیژن در کاتد به مصرف هیدروژن در آند
فشار سیستم در سمت آند
فشار سیستم در سمت کاتد

۱-۳-۲ بهینه سازی در طراحی و ساخت پیل
پیل سوختی از قسمتهای مختلفی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مراکز درمانی، بیش فعالی