پایان نامه درمورد نانولوله، (b)، (c)…………………………………………………12، (a)

صندلی(a) و زیگ زاگ (b) و کایرال (c)……………………………………….10
شکل ۱-۷) نمایی از نانولوله های باز (a) و بسته (b) و نیمه باز (c)…………………………………………………12
شکل ۱-۸) نمایی از یک نانولوله بور

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد پیشابراهی، سوراخ، بایکدیگر، درناودان