پایان نامه درمورد ۱-۱)، نانولوله، ۶-۳۱G(d)…………………………………………………………………………………………….62،

۶-۳۱G(d)…………………………………………………………………………………………….62

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱) نمایی از یک نانولوله

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، می‌آید،، سوراخ، قطرd_o=2r_o