پایان نامه درمورد LUMO، MNU……………………………………………….64، DOS، (b)

………………………………………………………………………………………………….۴۴
شکل ۳-۳) اوربیتال های (a) HOMO و (b) LUMO ساختار MNU……………………………………………….64
شکل ۳-۴) طیف DOS ساختار

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه v، مؤلفه‌ی، نمی‌شود، های۱-۴