پایان نامه درمورد MNUبر، نانولوله، DFT/B3LYP، دبای(……………………………………………………………………………………۶۰

)DFT/B3LYP 6-31G(d) برحسب دبای(……………………………………………………………………………………۶۰
جدول ۳-۱۲) شکاف بین HOMO- LUMO بعد از قرار گرفتن مولکول MNUبر روی نانولوله ها به روش DFT/B3LYP

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست