دانلود پایان نامه با موضوع شیوههایی، مدار۳۳، اجتنابی۳۴، مدار۳۲

بردها، مهارتهای مقابلهای فرد را شکل میدهد(حمید، یو و لانگ، ۲۰۰۳).
اندلر و پارکر۳۱ (۱۹۹۰) بر اساس تحقیقی به منظور بررسی فرایند مقابله عمومی ، افراد را بر حسب سه نوع اساسی مهارت مقابله متمایز می‌کنند : مهارت مقابله مسأله مدار۳۲ ، مهارت مقابله هیجان مدار۳۳ و مهارت مقابله اجتنابی۳۴ .
مهارت مقابله مسئله مدار شیوههایی را توصیف می‌کند

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد د‌اد‌ن، زحمتش، نمی‌ارزد‌.، افسرد‌گی