زیستی، دارویی، شوینده‏ها و غیره. – توسعه روش های طیف سنجی نانو ذرات در بررسی و آنالیز نمونه های مختلف محیط زیستی. – آنالیز کمّی و کیفی انواع نمونه های متنوع محیط زیستی در مقیاس... متن کامل

پارامترهای پیل سوختی پلیمری در حالت کلی دو نوع بهینه سازی در پیل سوختی پلیمری میتوان انجام داد : بهینه سازی پارامترهای فرآیندی یا پارامتر های عملکردی بهینه سازی در طراحی و ساخت... متن کامل

داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت کشور ها کمک می کند. شایان ذکر است که نگاه کردن به صادرات به عنوان خالص شدن از اجناس مازاد ، دیدی کوتاه مدت م یباشد و صادرات واقعی تعهدات... متن کامل