دولتهای شرکت کننده در سیاست بازدارندگی هسته ای قائل شد.
عنوان قطعنامه
رویه دیوان حاکی از این است که عنوان قطعنامه ها نیز در جایگاهی که دیوان برای آنها قائل می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال تمامی قطعنامه هایی که دیوان برای آنها جایگاهی در حقوق بین الملل عرفی قائل است تحت عنوان اعلامیه قرار می گیرند. عناوین این قطعنامه ها نیزحکایت از این موضوع دارد. به عنوان مثال اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت سلطه استعمار (قطعنامه 1514) در قضایای نامیبیا و صحرای غربی، اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر طبق منشور ملل متحد ( قطعنامه 2625) در قضایای صحرای غربی و نیکاراگوئه، اعلامیه ممنوعیت بکارگیری سلاحهای هسته ای (قطعنامه 1653) قضیه سلاحهای هسته ای و اعلامیه جهانی حقوق بشر در قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی ایالات متحده در تهران بیانگر این دیدگاه دیوان راجع به اعلامیه های مجمع می باشد. با توجه به اینکه تنها اعلامیه های مجمع عمومی به مسائل مرتبط با حقوق بین الملل عام می پردازند این دیدگاه دیوان راجع به اعلامیه ها اتفاقی به نظر نمی رسد.
3-تکرار قطعنامه
دیوان در نظر مشورتی خود در مورد مشروعیت سلاحهای هسته ای به این نکته اشاره می کند که یک سری از قطعنامه ها می توانند مبین تحول تدریجی اعتقاد حقوقی لازم برای ایجاد یک قاعده جدید باشد. همچین دیوان بر این مسئله تاکید می کند که مجمع عمومی هر ساله قطعنامه هایی را در راستای یاداوری ممنوعیت بکارگیری سلاحهای هسته ای به تصویب رسانده است.
نکته قابل ذکر در این باره نتایج حاصل از تکرار قطعنامه ها از دیدگاه دیوان است که با نظرات جداگانه قضات در همین موضوع بسیار متفاوت است. در حالیکه دیوان تکرار قطعنامه ها را با اعتقاد حقوقی (عنصر معنوی عرف) مرتبط می داند، قضات دیوان این تکرار را به دلیل اینکه مبین رویه دولتهاست (عنصر مادی عرف) مهم تلقی می کنند.
لازم به ذکر است که قطعنامه های مجع عمومی با تمامی تاثیراتی که در رویه دیوان دارند ولی به هیچ وجه به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نکرده و دیوان در رسیدگی های خود همواره بر استقلال خود تاکید داشته است. رویه دیوان حاکی از این است که دیوان در تحلیل و بررسی حقایق و حقوق مرتبط با هر قضیه در برابر قطعنامه های مجمع عمومی از استقلال کامل برخوردار است. دیوان در ارائه نظرات مشورتی راجع به مسائلی که به آن ارجاع می شود بایستی از آزادی عمل کامل در مدنظر قراردادن تمامی اطلاعات مرتبط که در دسترس آن قرار دارد برخوردار باشد.
این موضوع در نظریه مشورتی دیوان راجع به کوزوو به صورت قابل تأملی نمایان شد. در دهم ژوئن 1999 متعاقب مخاصمات مسلحانه ای که در کوزوو به وقوع بیوست شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور قطعنامه 1244به تصویب رساند. طبق این قطعنامه نیروهای امنیتی بین المللی تحت عنوان یونمیک در کوزو مستقر شدند که منجر به به ایجاد نهاد موقتی خودمختار کوزوو شد. در 17 فوریه 2008 کوزوو اعلام استقلال کرد. متعاقب آن در 8 اکتبر همان سال مجمع عمومی قطعنامه 3/63 را به تصویب رساند و از دیوان درخواست کرد به این سوال باسخ دهد که آیا اعلامیه چندجانبه استقلال که توسط نهاد موقتی دولت خودمختار کوزوو صادر شده است مطابق با حقوق بین الملل است یا خیر. آنچه در مورد جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه دیوان در این قضیه جای تأمل دارد تعیین حقایق مرتبط با موضوع توسط مجمع عمومی و دیدگاه دیوان نسبت به آنهاست. رویه قبلی دیوان حاکی از این است که به عنوان یک قاعده، یک حقیقت یا مسئله حقوقی تعیین شده توسط مجمع عمومی از همان جایگاهی برخوردار است که قطعنامه دربرگیرنده آن دارای آن است.
بنابراین چنانچه حقایق یا حقوق تعیین شده توسط مجمع در قالب یک اعلامیه یا تصمیم مطرح شوند به تبع آن از همان قدرت الزام آور اعلامیه یا تصمیم برای مخاطبان خود برخوردار خواهند بود.اکنون سوأل اینست که آیا حقایق یا حقوق مطرح شده در یک تصمیم مجمع برای دیوان نیز الزامی در ترتیب اثر دادن به آنها ایجاد می کند یا نه؟ در رأی مشورتی کوزوو دیوان به این سوأل پاسخ داد.
مجمع عمومی در درخواست خود از دیوان برای ارائه نظر مشورتی راجع به کوزوو اعلام داشت که اعلامیه استقلال توسط نهاد موقت خود مختار کوزوو به تصویب رسیده است. دیوان اشاره داشت که هویت صادرکنندگان این اعلامیه می تواند در پاسخ گویی به سوأل مجمع تأثیرگذار باشدو به این نتیجه بسیار مهم رسید پذیرش هویت صادرکنندگان اعلامیه استقلال به عنوان موضوعی از بیش تعیین شده توسط مجمع عمومی مغایر با انجام مأموریت قضایی دیوان بصورت کامل و موثر می باشد. دیوان اعلام داشت که بایستی در تحلیل سوابق مرتبط با هر قضیه از آزادی کامل برخوردار باشد و خود تصمیم بگیرد که آیا اعلامیه استقلال توسط نهاد خود مختار کوزوو یا سایر نهادها و مراجع مرتبط با موضوع صادر شده است. دیوان بس از بررسی های خود به این نتیجه رسید که تعیین هویت صورت گرفته توسط مجمع عمومی صحیح نبوده است.
این مسأله در نتیجه گیری کلی دیوان بسیار موثر بود و منتهی به این شد که قطعنامه 1244 شورای امنیت، صادرکنندگان اعلامیه را ملزم نمی کند.
این دیدگاه دیوان مبنی بر اینکه نبایستی اینگونه مسائل را از پیش تعیین شده توسط مجمع عمومی تلقی کرد از نظر حقوقی منطقی به نظر می رسد. حقیقت یابی دیوان به صورت قابل توجهی با مجمع عمومی متفاوت است و به همین سبب نیز به نتایج متفاوتی منتهی می شود. حقیقت یابی قلب یک دیوان قضایی محسوب می شود و قاعدتا نبایستی به رکن دیگری واگذار شود در غیر اینصورت ارگان درخواست کننده نظر مشورتی ممکن است نتایج نظر مشورتی را از قبل پیش بینی کند. همچنین نظر مشورتی که مبنای صحیحی ندارد نمی تواند به ارگان درخواست کننده کمک چندانی کند و در مقابل ممکن است گمراه کننده نیز باشد. البته این موارد بدین معنی نیست که دیوان بایستی حقایق تعیین شده توسط ارگان های اصلی ملل متحد را به آسانی نادیده انگارد.
فهرست منابع و مآخذ
فارسی
الف) کتب
1- دلخوش، علیرضا، مقابله با جرائم بین المللی، تعهد دولتها به همکاری، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران1390.
2- زایدل هوهن فلدن، آیگناس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه وتحقیق: سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.
3- زمانی، سید قاسم، حقوق سازمانهای بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ پنجم، 1388.
4- سادات میدانی، حسین، دیوان بین المللی دادگستری: ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، چاپ اول،1388.
5-ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای ، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول ، 1384.
6- ضیائی بیگدلی ، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی ، چاپ 27، انتشارات گنج دانش.
7- فلسفی، ‌هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوم،‌1383.
8-کک دین ، نگوین ، پاتریک دینه وآلن پله، حقوق بین الملل عمومی ، چاپ اول ، ترجمه حسن حبیبی، جلد اول،1382.
9- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشرکارنامه، چاپ سوم، 1384.
– نظری الهویی ، حمید ، رویکرد انسانی درآرای دیوان بین المللی دادگستری، نشر دادگستر ، چاپ اول ، پاییز 1389 .
10- نژندی منش، هیب الله ، حقوق بین الملل عمومی معاصر، انتشارات خرسندی ،چاپ اول ، 1389.
11- والاس،ربکا، حقوق بین الملل ، ترجمه سید قاسم زمانی، ویرایش دوم ، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش ، 1387.
مقالات
1- مهناز اخوان خرازیان ، تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد، مجله حقوقی ، شماره سی ششم، 1386.
2- علیرضا ابراهیم گل، تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد، حفظ صلح، ایجاد صلح، تحکیم صلح، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 47.
3- زمانی ، سید قاسم ، حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه نیکاراگوئه ،‌مجله حقوقی ، شماره بیستم ،1375.
4- زمانی ، سیدقاسم ، مظاهری ، جمشید، تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح ؟ ، مجله حقوقی بین المللی، ش 44، بهار تابستان 1390.
5- زمانی، سید قاسم ، جزوه درسی حقوق بین الملل بشر، دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی ، سال تحصیلی 91-1390.
6- محمد علی صلح چی، اعتبار قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با بحران فلسطین و اسرائیل ،‌مجله پژوهشهای حقوق و علوم سیاسی ، سال اول ، ش اول ، تابستان 85 .
7- ستار عزیزی، موضع ودلایل حقوقی روسیه درشناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی وعدم شناسایی کوزوو، مجله حقوقی بین المللی، ش 42، 1389.
ب) پایانامه ها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- آقایی، علی اکبر، صلاحیت شبه قانون گذاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پایانا مه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل،دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1374.
2- سعیدی نیا، حسین، نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد درحفظ صلح وامنیت بین المللی، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، بهمن 1375.
English References
A: Books

1- Arangio Ruiz, The United Nations Declaration on friendly Relations and the system of Sources of International Law, 19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *