تحلیل صلاحیت حرفه ای معلمان دبیرستان های شهر کرمان در بخش دولتی و غیر دولتی- قسمت ۶

تحلیل صلاحیت حرفه ای معلمان دبیرستان های شهر کرمان در بخش دولتی و غیر دولتی- قسمت ۶

جمع

 

 

 

 

۲۴

 

 

۱۹

 

 

۵

 

 

(جدول الف -۱)مجموعه دروس علوم تربیتی

گروه­ها و دانشکده ­های علوم تربیتی با تدارک این برنامه ­های آموزشی و تربیتی سعی می­ کنند که صلاحیت­ها و شایستگی­های لازم را در دانشجویان داوطلب معلمی ایجاد کنند و تغییراتی در گرایش­ها و بینش­ها و دانش­ها بوجود آورند. معلمان، باید از طریق این دروس روش­های متنوعی را که متضمن فعال شدن دانش آموز در روند یاددهی ـ یادگیری باشد فرا گیرند و برای تحقق این هدف نوآوری لازم است.
به هر حال آنچه که به یک معلم ویژگی خاصی می بخشد و باعث موفقیت وی می شود برخورداری از خصوصیت ها و دانش­ها و گرایش­های ذیل است:
۱ـ مسلط بودن به موضوع درسی: با اینکه دامنه دانش­ها حتی در یک رشته بخصوص بسیار وسیع است و کمتر کسی می ­تواند به همه آنها دست یابد ولی لازم است که معلم حداقل به مطالبی که آموزش می­دهد مسلط باشد. چنانچه معلمی نتواند به پرسش­های دانش آموزان پاسخ دهد و خود را ناتوان نشان دهد مسلماً در کار خود شکست خواهد خورد.
۲ـ معلومات حرفه­ای: منظور این است که هر دبیری علاوه بر موضوع درسی باید در حل مسائل مختلف مربوط به آموزش و پرورش مهارت داشته باشد خصوصاً نکات ذیل را بتواند بکار ببندد:
الف ـ دبیر باید دانش آموزان را خوب بشناسد و از چگونگی رشد نیروهای جسمی، عقلی، حافظه، شرایط و اصول یادگیری و نیازهای اساسی آنها آگاه باشد.
ب ـ ارزشها و آرمان­های زندگی چگونگی ارتباط درس با نیازمندی­های فرد و اجتماع را بیاموزد.
پ ـ کلیات روش­های تدریس، اصول کلی فن تدریس و کلاسداری را خوب یاد بگیرد.
۳ـ علاقمندی به شغل دبیری: عشق به شغل دبیری و معلمی یکی از رموز اصلی موفقیت معلم است. یک معلم باید تدریس را دوست داشته باشد و به اهمیت و ارزش کار خود پی ببرد تا یک معلم موفق محسوب گردد.
۴ـ سایر خصوصیات از قبیل: علاقه به یادگیری و مطالعه مداوم، برقراری رابطه بین مدرسه جامعه علاقه به فراگیران، مهربانی همدردی با فراگیران ،صبر و بردباری روحیه همکاری آراستگی و نظم و رعایت انصاف در ارزشیابی برخورداری از سلامت جسمی و روانی ،پایبندی به ارزشها و اصول انسانی و اجتماعی نیز در این شغل بسیار مهم و حساس است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۱مبانی نظری مرتبط باپیشینه تحقیق
۱-پوریوسف (۱۳۸۰)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان صلاحیت حرفه ای دبیران دبیرستانهای قم ،عوامل صلاحیت حرفه ای دبیران رامدرک تحصیلی ،سابقه تدریس ،گذراندن دوره های ضمن خدمت عمومی وتخصصی،گرایش تحصیلی درنظرداشته است وعوامل رادرارتباط با رشته ودرسی که دبیران تدریس می کننددرنظرگرفته است وبرای هرکدام ازعوامل شاخص تعیین کرده است .ازجمله شاخصهایی که برای هریک ازعوامل تعیین کرده است اینگونه است ایشان شاخص مدرک تحصیلی رابرای این مقطع لیسانس درنظرگرفته است ودبیرانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستنددارای صلاحیت برای تدریس دراین مقطع هستند وسابقه تدریس رابین سالهای ۱۸-۲۵سال درنظرگرفته است.میانگین ساعات گذراندن دوره های ضمن خدمت عمومی وتخصصی رابرای هریک ازدبیران ۶۵ساعت وگرایش تحصیلی رادبیری درنظرگرفته است.براساس اطلاعات بدست آمده اینگونه نتیجه گرفته است.دبیران دروس فلسفه وکامپیوتردربین کلیه عوامل ازنظرمدرک تحصیلی ،گرایش تحصیلی وگذراندن دوره های ضمن خدمت تخصصی کمترین میزان صلاحیت رادر حرفه دبیری برخوردارند.
۲-دادور(۱۳۸۱)درپژوهش خودباعنوان ارزشیابی شایستگی حرفه ای دبیران دبیرستانهای شهرستان بافت ،عوامل صلاحیت حرفه ای دبیران رامهارتهای کلاسداری دبیران ازجمله مهارتهای ارتباطی درنظرگرفته است .وبراساس فرضیات تحقیق خوداینگونه بیان داشته است.دبیران شهرستان بافت به تفاوتهای فردی دانش آموزان اهمیت می دهندوروابط انسانی مطلوب بادانش آموزان وهمکاران دارندودرصدداصلاح وبهبودوضع آموزش هستند.
۳-سرگلزاری(۱۳۸۲) درپژوهش خودباعنوان بررسی توانمندی شغلی معلمین مقطع ابتدایی استان سیستان وبلوچستان اینگونه بیان داشته است.۶۰%ازدبیران دارای مدرک دیپلم بوده اندکه اطلاعات علمی آنهادرحدمتوسط بوده است و۲۰%فوق دیپلم و۲۰%لیسانس بوده اندکه اطلاعات علمیشان درحدزیادبرآوردشده است.ازطرف دیگر بین توانمندی های آموزشی معلمان بامتغیرهای مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی وسابقه تدریس رابطه وجوددارد.روش همبستگی نشان دادکه بین توانمندیهای آموزشی معلمان بامدرک تحصیلی همبستگی مثبت r=0.35وجودداردیعنی توانمندیهای معلمان لیسانس وبالاتربیشترازتوانمندیهای آموزشی معلمان زیرلیسانس است.بین سابقه تدریس زیر ۱۰سال،۱۰سال وبالاترr=0.9همبستگی وجودندارد.این نتیجه نشان دادکه هرچندیکی ازشرایط توانمندی دبیران سابقه تدریس است امابین سابقه تدریس باتوانمندی دبیران رابطه معناداروجودندارد.همچنین بین جنسیت ومیزان اطلاعات علمی وتوانمندیهای شغلی معلمان رابطه معناداروجودندارد.ازطرف دیگرمیزان اطلاعات معلمان درموردروش ومحتوای کتب تدریس بین دبیران زن ومردتفاوتی وجود ندارد.
۴-رستگاری(۱۳۸۳)درپژوهش خودباعنوان بررسی نحوه تعامل بین معلمین ودانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهربابک اینگونه نتیجه گیری کرده است که :معلمین درتدریس ازشیوه های مناسب تشویق وتنبیه استفاده می کنندوبه نیازهای روحی وروانی وتفاوتهای فردی دانش آموزان توجه دارند. اماانگیزه لازم رابرای پیشرفت دردانش آموزان فراهم نمی کنند همچنین معلمین درکلاس دارای مهارت کلاسداری بالای هستنداماتوانایی لازم رابرای تدریس وتفهیم مطالب درسی ندارند.
۵-غلامحسین زاده(۱۳۸۴)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان استفاده دبیران مدارس شهریزد ازفناوری وتکنولوژی روزدرکلاس اینگونه نتیجه گیری کرده است .دبیران به منظورتدریس بااستفاده ازفناوری اطلاعات آماده نشده اندوخدمات وآموزشهای لازم برای دبیران بسیارمحدودوکم بوده است .همچنین استفاده ازنرم افزارهاوسخت افزارهای کامپیوتری ازمشکلات عمده معلمان بحساب می آید زیرادراین زمینه آموزشهای لازم راندیده اند.همچنین نتایج تحقیق نشان داده است که دبیران زن کمترازدبیران مردباکارباکامپیوترودرکل بافناوری روزعلاقه نشان می دهند.همچنین بین میزان استفاده دبیران ازفناوری روزومدرک تحصیلی آنهارابطه معنی داری وجوددارد.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۶-افشاری (۱۳۸۴)درتحقیق خودباعنوان مقایسه عملکردحرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی شهرستان رفسنجان، بیان داشته است:درتمام پایه هادرصدعملکرددبیران مدارس دولتی بیشترازمدارس غیردولتی بوده است.همچنین درمدارس دولتی ازدبیرانی دارای سابقه آموزشی زیادودارای مدرک تحصیلی متناسب بامقطع خودبرخوردارند.درحالیکه مدارس غیرانتفاعی دراین موردآزادی عمل دارند.
۷-مرادی (۱۳۸۴)درپژوهش خودباعنوان بررسی صلاحیتهاومهارتهای شغلی دبیرا ن مدارس استان کردستان اینگونه بیان داشته است:هدف ازمهارتهای حرفه ای دبیران شیوه ارزشیابی،اصول روانشناسی تربیتی ،استفاده ازوسائل کمک آموزشی،بکارگیری استراتژیهای تدریس ،توانایی اداره ومدیریت کلاس درس وایجادروابط انسانی مطلوب درکلاس درس است.نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان می دهد مهارتهای حرفه ای بین دبیران بطوریکسان وجودندارد .۷۹درصدازدبیران دارای تخصص ،مهارت ارزشیابی ازمطالب درسی وتخصص وتسلط دررشته موردتدریس راداراهستند.۸۹درصددارای مدرک تحصیلی لیسانس بالاتر۹۱٫۴۶درصددررشته تحصیلی متناسب بارشته خودتدریس می کنند درموردمهارتهای حرفه ای حدود۶۲٫۲۷درصددوره های تربیت معلم ودانشکده های تربیت دبیرراگذرانده اندو۶۰درصدازنمرات کسب شده توسط وعلمان درمهارت تدریس وکلاسداری درحدخوب وعالی بوده اند.همچنین اکثریت دبیران دربکارگیری استراتژیهای جدیددرتدریس مهارت کمتری دارندودراستفاده ازوسائل کمک آموزشی درسطح پائینی قراردارندوعلت عدم استفاده مطلوب ازوسائل کمک آموزشی راکمبودوقت اعلام کرده اندعلاوه براین دبیران آموزش لازم رابرای استفاده ازوسائل مذکورراندارند.
۸-برنایی (۱۳۸۴)درپژوهش خودباعنوان بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای وعملکرد معلمین درکلاس درس دربین دبیران شهرستان کوهبنان ،عوامل صلاحیت حرفه ای راعبارت ازمدرک،سابقه تدریس،گرایش تحصیلی بیان کرده است وبراساس نتایج بدست آمده بین عوامل صلاحیت حرفه ای ،مدرک تحصیلی وسابقه تدریس رابطه معناداری باعملکردمعلمین درکلاس دارد۶۰%ازدبیران دراستفاده ازطرح درس موفقترند.همچنین دبیرانی که سابقه تدریس بالایی دارندمهارت کلاسداری بالایی دارند.همچنین یافته تحقیق حاکی ازاین است که ۷۲%ازدبیرانی که مدرک تحصیلی بالایی دارندتمایل بیشتری به ادامه تحصیل وافزایش دانش مداوم هستند.همچنین ۸۵%ازدبیرانی که سایقه تدریس بالایی دارند مهارت بالایی درایجادروش های خلاق ونوآوری درتدریس دارند.۸۵%ازدبیران فعالیتهای یادگیری دانش آموزان رابه نحوچشمگیری پیگیری می کنند.
۹-گروه پژوهشی اندازه گیری وارزشیابی آموزشی شهرتهران (۱۳۸۵) به منظورارزشیابی سطح تواناییهاومهارتهای حرفه ای معلمان ابتدایی ونیزیافتن نقاط قوت وضعف این فرایندبه منظوررفع نارسائیهاوبهبودکیفی روش های تدریس درشهرتهران،رابطه برخی عوامل تاثیرگذاربرمهارتهای حرفه ای معلمان چون جنس سطح تحصیلات رشته تحصیلی سابقه تحصیلی شرایط فیزیکی وتعداددانش آموزان کلاس وگذراندن دوره های آموزشی قبل وحین خدمت موردسنجش قرارگرفت .براساس نتایج بدست آمده دربرخی ازجنبه های اساسی ماننداستفاده ازشیوه های فعال تدریس وروش حل مسا له که درنظریه های نوین آموزشی مانندروانشناسی شناختی وروانشناسی سازنده گرامطرح است توجه کافی مبذول نمی دارند.روش تدریس آنهابیشترمعلم محوراست تادانش آموزمحور.به عبارت دیگربه روش های فعال تدریس که مستلزم برانگیختن دانش آموزان به فعالیت کلاس است چندان بهایی نمی دهند.ازسوی دیگرنتایج نشان دادکه معلمان موردمطالعه دردستیابی به هدفهای مهارتی موفق نبوده- اند.همچنین درصدقابل ملاحظه ای ازمعلمان دوره ابتدایی ازمهارتهای حرفه ای لازم برخوردارنبوده ودراین زمینه کاستیهاونارسائهایی وجودداردکه درناکارآمدی آنان وعملکردتحصیلی دانش اموزان نقش تعیین کننده ای ایفامی کند.
۱۰-افشاری(۱۳۸۵)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان توانمندی شغلی دبیران مقطع متوسطه استان سیستان وبلوچستان اینگونه بیان داشته است:دبیران رشته ادبیات فارسی بامیانگین ۳۰٫۸۶۶نمره بهترین ودبیران دروس دینی بامیانگینن ۳۰نمره ضعیفترین عملکردرادرآزمون بررسی توانمندیهای شغلی دبیران داشته اند .بیشترین دامنه رادبیران درس ریاضی وکمترین دامنه رادبیران رشته های تجربی داشته اندهمچنین بیشترین میزان آشنایی باروشهاوفنون تدریس رادبیران رشته ریاضی ۸٫۸۴وکمترین نمره رادراین بخش دبیران رشته دینی وقرآن کسب کرده اند.
توانمندیهای شغلی دبیران دروس دینی وقرآن به تدریس درمدارس متوسطه خیلی ضعیف برآوردشده است بیش ازنیمی ازدبیران روشهاوفنون جدیدتدریس رانمی دانند.دانستنیهای علمی تخصصی دبیران دردرس ادبیات فارسی خوب است اطلاعات دبیران مقطع متوسطه بامسائل ومفاهیم روانشناسی تربیتی درسطح ضعیف قراردارد.همچنین در گروه علوم تجربی میزان آشنایی دبیران بامسائل ارزشیابی تحصیلی خوب ودربقیه رشته های آموزشی ضعیف است .همچنین بین توانمندیهای شغلی دبیران زن ومرداختلاف معناداری وجودداردوتوانمندیهای شغلی دبیران مردبخصوص دبیرانی که دروس دینی وقرآن راتدریس می کنندبهتراست.
۱۱-ناظم پور(۱۳۸۵)درپژوهش خودباعنوان میزان کارائی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مدارس مقطع متوسطه ناحیه ۲شهرکرمان اینگونه بیان داشته است:شواهدکافی برای بیان این مطلب که دبیران مدارس دولتی وغیردولتی متفاوتندوجودندارد.بااین حال درموردمعنی داربودن اختلاف عملکردمدارس دولتی وغیردولتی ازآزمونtاستفاده کرده است که درنهایت با۹۵%اطمینان ودرنظرگرفتن احتمال خطای ۵/۰به این نتیجه رسیده است که مدارس غیرانتفاعی ازنظرعملکردهای مختلف بیشترازمدارس دولتی مقبول هستندومعلمین دراین مدارس کارائی بیشتری دارندودرمدارس غیر.دولتی سعی شده است تاحدامکان ازدبیران باسابقه ومجرب درمقایسه بامدارس دولتی استفاده شودازدیگرنتایج این تحقیق اینکه دبیران مدارس دولتی ازنظرسابقه تدریس ومدرک تحصیلی نسبت به مدارس غیرانتفاعی درسطح بالاتری قراردارند.بااین حال فضاوامکانات مورداستفاده برای مدارس غیرانتفاعی درسطح بالاتری قرارداردوازاختیارات بالاتری درنوع تدریس ونمره دهی نسبت به دبیران مدارس دولتی دارند.
۱۲-رضایی(۱۳۸۶)درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان استفاده دبیران ازروش های تدریس فعال درمدارس دولتی وغیردولتی متوسطه ناحیه ۱شهرکرمان.اینگونه نتایج بدست آورد:معلمان درهردونوع مدارس باسابقه خدمت ومیزان تحصیلات وسن متفاوت ازروش های تدریس یکسانی استفاده می کنند.بین شیوه های تدریس معلمان مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی وجودندارد..همه دبیران مدارس دولتی وغیردولتی درکاربردروش های اکتسابی،حل مساله،مباحثه بطوریکسانی عمل کرده وبه دفعات ازاین روشها بهره گرفته اند
۱۳-نیکپور)۱۳۸۶(درپژوهش خودباعنوان میزان برخورداری دبیران سه مقطع شهرماهان ازمهارتهای تدربس وکلاسداری نتیجه گرفته است.معلمان شهرماهان ازمهارت گفتاری برخوردارند.همچنین ازمهارت پرسش کردن ومهارت غیرگفتاری برخوردارنددرایجادجوعاطفی وارتباطبادانش آموزان ازمهارت زیادی برخوردارندولی ازمهارتهای تدریس فعال برخوردارنیستند.بین سابقه تدریس ومهارتهای تدریس رابطه معنی داری دیده می شود۶۰درصدازدبیران ازدوره های ویژه گذراندن مهارتهای تدریس برخوردارندهمچنین بین مدرک تحصیلی دبیران ومهارتهای تدریس رابطه معنی داردیده شده است.
۱۴-قدیمی مقدم (۱۳۸۶)درپژوهش خودباعنوان بررسی دانش ومهارتهای معلمان مدارس متوسطه استان لرستان دررابطه باارزشیابی تحصیلی اینگونه نتیجه گیری کرده است که:یافته های پژوهشی علاوه بربیان تفاوتهادرمدارک تحصیلی ،گرایش وسابقه تدریس ،معلمان ازاطلاعات تخصصی پائینی برخوردارهستندورعایت اصول وفنون علمی درشیوه های مختلف ارزشیابی دردبیران به ندرت به چشم می خورد.همچنین معلمانی که درشهرهازندگی می کنند ازاطلاعات تخصصی بیشتری برخوردارهستندوبراساس نتایج بدست آمده ۷۳%ازدبیران مهارت ارزشیابی تحصیلی رادارانیستند.
۱۵-دانش پژوه (۱۳۸۷)درپژوهش خودباعنوان ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی تویسرکان اینگونه نتیجه گرفته است:معلمان موردمطالعه برخلاف آنکه درکلیات تدریس ازمهارت نسبی برخوردارندامادراجزامهم تدریس بانارساییهای جدی روبروهستند.درفعالیتهای آموزشی به هدفهای مهارتی کمترازهدفهای دانشی ونگرشی اهمیت می دهند.اکثرآنهاهنوزپایبندبه الگوهای سنتی آموزش هستندوازروش های فعال وخلاق کمتراستفاده می کنند همچنین ازدانش روزوفناوری اطلاعات استفاده کمتری درامرآموزش دارند.
۱۶-فیروزآبادی(۱۳۸۷)درپژوهش خودباعنوان بررسی کارایی دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه شهرسیرجان اینگونه بیان داشته است:شیوه های ارزشیابی معلمان ازدانش آموزان متفاوت بوده وروش های تدریس آنهایکسان است.معلمان مدارس دولتی وغیردولتی درکاربردروش های تدریس ازجمله روش تمرین وتکرار،سخنرانی پرسش وپاسخ مباحثه ای وآزمایشی بطوریکسان عمل می کنند.شیوه های تدریس وارزشیابی دبیران مدارس پسرانه ودخترانه مدارس دولتی وغیردولتی تفاوتی بایکدیگرندتشته است .ازنتایج دیگرتحقیق اینست که روش های ارزشیابی وتدریس معلمانی که دوره های آشنایی باروش های ارزشیابی وتدریس راگذرانده اندبامعلمانی که این دوره هاراگذرانده اند تفاوتی ندارد.معلمان درهردونوع مدارس به دلیل عدم آشنایی کافی باروش های تدریس فعال وروش های نوین تدریس ازهمان روش های سنتی وکلیشه ای وغیرفعال استفاده می کنند.
۱۷-بهرامپور (۱۳۸۷)درپژوهش خودباعنوان: بررسی میزان کارایی دبیران دبیرستانهای شهرستان راورباتاکیدبراهمیت تخصص دبیران به تدریس به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهریک ازویژگیهای مرتبط بارشته تحصیلی وتجربه آموزشی باموضوع تدریس پرداخته است.باتوجه به اینکه ازمهمترین مسائل درتدریس کاراوجودخلاقیت درامرتدریس واستفاده ازتکنولوژی وآموزش مداوم رامدنظرقرارداده است.به این نتیجه رسیده است که نیمی ازدبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص دررشته خودراندارندکه ازجمله سابقه تدریس یکی ازاین عوامل است .همچنین بیش ازنیمی ازدبیران ازوسائل تکنولوزی وکمک آموزشی مطلع نیستند.۶۰%ازافراداطلاعات کم وخیلی کم درزمینه بکارگیری وسائل کمک آموزشی دارند.بیش ازنیمی ازدبیران خلاقیت لازم رادرامرتدریس ندارندوآموزش مداوم درراس برنامه های بیش ازنیمی ازدبیران این شهرستان قرارندارد.

۱۸- علیان (۱۳۸۷)درپژوهش خودباعنوان: بررسی میزان تخصص معلمان راهنمایی تحصیلی منطقه سیرجان پژوهشگر مساله خود را این گونه بیان کرده که یکی از مهمترین علل مردودی دانش آموزان و افت تحصیلی آنها در مقطع راهنمایی تحصیلی کمبود متخصص جهت تدریس در این دوره می باشد و این کمبود را ناشی از عواملی چون کافی بودن مراکز تربیت معلم جهت جذب و تربیت دبیران متخصص عدم امکانات لازم برای جذب دبیران واجد شرایط و همچنین عدم جذابیت و انگیزه لازم در بین افراد تحصیل­کرده برای خدمت در آموزش و پرورش می­داند که باعث گردیده آموزش و پرورش از داشتن معلمان کارآمد و متخصص به تعداد کافی برخوردار نباشد. از طرف دیگر تعداد زیادی از معلمان مرد و تعداد کمی از معلمان زن دوره راهنمایی حق التدریس هستند که اکثراً یا تخصص لازم را برای تدریس ندارند و یا بدون توجه به رشته تحصیلی و تخصصشان به کار گمارده شده ­اند. لذا با توجه به آخرین آمار استخراج شده در کارشناسی راهنمایی تحصیلی در خصوص نیروی انسانی ایجاب می­نماید که اطلاعات جامع و دقیقی از وضعیت موجود به لحاظ چگونگی تطبیق رشته تحصیلی و تدریس دبیران بدست آورده تا براساس اطلاعات کسب شده اقدام به برنامه ریزی­های لازم و ارائه
راه­ حل­های ممکن برای رفع مشکل و معضل ذکرشده گردد.(علیان ۱۳۷۸ص ۶۳)
۱۹ـ نظری(۱۳۸۸) درپژوهش خودباعنوان: بررسی ویژگی­های دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس رفسنجان اولاً نتایج تحقیق نشان داد:که بین تجربه آموزشی دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بطور کلی رابطه معنا داری وجود دارد. ثانیا میزان تاثیر تجربه بر پیشرفت تحصیلی در رشته های علوم انسانی و ریاضی و تجربی متفاوت است بطوری که در رشته علوم انسانی تاثیر مذبور به مدرک تحصیلی دبیران بستگی دارد اما در رشته ریاضی و تجربی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فقط به رشته تحصیلی و تجربه آموزشی دبیران و جنس دانش آموزان بستگی دارد و مدرک تحصیلی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بی تاثیر است.

۲۰- کریمی (۱۳۸۸)درپژوهش خودباعنوان صلاحیتهای حرفه ای معلمان آموزش عمومی وارائه چهارچوب ادراکی مناسب ،درمنطقه خوراسگان۸مولفه اصلی و۹۹زیرمولفه راازمنابع معتبراستخراج کرده است وبراساس نتایج تحقیق به این نتیجه رسیده است بین وضعیت موجودومطلوب صلاحیتهای حرفه ای معلمان تفاوت اساسی وجوددارد.ودرکلیه مولفه های اصلی تفاوت معناداراست .وضع موجودصلاحیتهای معلمان آموزش عمومی نشان می دهدکه دربعدشخصیتی واخلاقی دروضعیت بالاترازحدمتوسط قرارداردولی دربعدآموزشی رفتاری شناختی ومدیریتی درسطح متوسط ودرمولفه های فناوری توسعه حرفه ای فکری وتدریس ازوضعیت ضعیفی برخوردارند.
۲۱- صابری(۱۳۸۸): درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان تخصص دبیران مدارس شهراهواز به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهر یک از ویژگیهای ارتباط رشته مدرک تحصیل و تجربه آموزشی با موضوع تدریس پرداخته است و به این نتیجه رسیده اند که حدود نیمی از دبیران جامعه مورد مطالعه دبیران مدرسه راهنمایی شهراهوازصلاحیت و تخصص رشته خود را ندارند.
۲۲-اولس(۲۰۰۵):باعنوان یادگیری برای تدریس درجامعه دانش که بانک جهانی انجام دادصلاحیتهای تدریس رابه چهاردسته تقسیم می کندکه عبارتنداز:آماده شدن برای تدریس شامل شناخت کامل محتوای موضوع درسی وبرنامه درسی ملی،شناخت ویژگیها،دانش وتجربیات دانش- اموزان ،توانائی استفاده ازتمامی روش های تدریس،تدارک محیط مناسب یادگیری برای فراگیران شامل ایجادمحیط مملوازپذیرش اعتماد،همکاری واحترام داشتن. انتظارات یادگیری چالش برانگیزتدریس برای یادگیری شامل بیان روشن وصریح اهداف یادگیری درکلاس ،استفاده ازراهبردهای تدریس منسجم ومعنادار،حرفه ای شدن شامل بازخوردگرفتن منظم ازفعالیتها،برقراری ارتباط گروهی وحرفه ای باهمکاران ،همکاری وتعامل محترمانه باوالدین ،مسولیت پذیری وتوجه نسبت به دانش آموزان .
۲۳-هونگ وهمکاران(۲۰۰۳)درپژوهش خودباعنوان: ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت رابررسی کرد.بااستفاده ازتحلیل عاملی ،صلاحیتهای معلمان در۶دسته اصلی توانائی فکری،سیستم ارزشها،مهارتهای بین فردی ،توانائیهای مدیریت ،توانائیهای حرفه ای وویژگیهای شخصیتی دسته بندی شد.نتایج پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد.بیشترین تفاوت درصلاحیتهای مدیریت خطرپذیری ،تفکرپیش کنشی وتفکرمنطقی بودکه درطول دوره تربیت معلم به اندازه کافی وموردنیازحرفه معلمی توسعه داده نشده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *