بررسی پایگاه اجتماعی خانواده ( شغل والدین و سواد والدین ) و میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز پرداخته است . نتایج نشان داده که رابطه مثبت ومعنی داری بین سواد پدر و روحیه کارآفرینی دانشجویان وجود دارد . همچنین رابطه مثبت ومعنی داری بین سواد مادر و روحیه کارآفرینی، شغل مادر و میزان روحیه کارآفرینی، شغل پدر و میزان روحیه کارآفرینی، وجود دارد. و ضریب همبستگی بدست آمده بین شغل والدین و روحیه کارآفرینی و سواد والدین و روحیه کارآفرینی بالاتر از میانگین بوده و معنا دار است و دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نسبت به سایر رشته های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای روحیه کارآفرینی بودند . یافته ها در مورد سایر عوامل نظیر جنسیت، تعداد فرزندان، ترتیب تولد فرزندان بر میزان روحیه کارآفرینی از لحاظ آماری معنادار نبود .
– در تحقیقی شیرازی، هما (1385)، به بررسی رابطه جو سازمانی مدارس دولتی با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم متوسطه شهر اصفهان پرداخته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین جو سازمانی با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد . جو مدارس دخترانه متوسطه شهر اصفهان بیشتر گرایش به باز بودن دارد . میزان شاخصهای روحیه کارآفرینی ( انگیزه پیشرفت، عزت نفس، خلاقیت، منبع کنترل درونی، آینده نگری، ریسک پذیری ) در دانش آموزان بالاتر از میانگین است. بین جو سازمانی با شاخصهای روحیه کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد. بین شاخصهای جو سازمانی ( بازدارندگی، روحیه، عدم جوشش، کناره گیری، مراعات، تاکید بر تولید و نفوذ ) با روحیه کارآفرینی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جو هنرستانها و دبیرستانها در ایجاد روحیه کارآفرینی در دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مطالعات خارجی در زمینه شایستگی های کانونی وکارآفرینی
معیارها و ویژگیهای مختلفی که دانش آموختگان آموزش عالی در دنیای امروز، برای ورود به بازار کار داخلی و بین الملی باید از آن بهره مند باشند در منابع مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
– در سال 1993 در استرالیا تحقیقی صورت گرفته است که هفت شایستگی اساسی را به منزله ملزومات یک فارغ التحصیل دانشگاه اعلام می کند: 1) جمع آوری، تحلیل و سازمان دهی اطلاعات، 2) مبادله اندیشه ها و اطلاعات، 3) برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها، 4) شرکت در کار گروهی با دیگران، 5) استفاده از اندیشه ها و فنون ریاضی، 6) حل مساله و 7) استفاده از تکنولوژی.
اما در تحقیق دیگری که در سال 1994 انجام شد شایستگی دیگری با عنوان “فهم فرهنگی” به هفت شایستگی فوق اضافه شد. منظور محققان از فهم فرهنگی عبارت بوده است از: الف) شناخت زمینه تاریخی، جغرافیایی و سیاسی استرالیا، ب) شناخت مقولاتی چون محیط رقابتی، اولویتهای تکنولوژیک و اجتماعی و پ) جهان کار و اهمیت ملزومات آن.
– (در تحقیقی به نقل از ورنر 1994)، در سال 1991 کمیته ای با عنوان “کمیته مایر” تشکیل شد که از طریق مشاوره با نمایندگان صنایع، شایستگیهای بیشتری را توصیه می کرد، جالب توجه ترین مفهومی که این کمیته توصیه می کرد، “داشتن نگرش درست” بود. این کمیته شایستگیها را در سه سطح طبقه بندی کرد:1) شایستگیهایی که فرد برای آن که فعالیتهایش را به صورت کارآمد و پر بازده انجام دهد به آنها نیاز دارد، 2) شایستگیهایی که برای انجام دادن فعالیتهایی که نیازمند انتخاب، به کارگیری وانسجام بخشیدن به عناصر هستند، لازم اند و 3) شایستگیهایی که برای ارزیابی، دوباره شکل دادن به فرآیندها، استفاده از اصول برای تعیین شیوه مناسب انجام دادن کار، و تنظیم معیاری برای قضاوت درباره کیفیت فرآیند لازم اند.
– در کنفرانس جهانی آموزش عالی ( یونسکو، 1998) به فارغ التحیلان دانشگاهها توصیه شده است: 1) منعطف باشند؛ 2)قادر و علاقمند باشند تا در خلاقیت و نوآوری سهیم شوند؛ 3) قدرت فایق آمدن بر شرایط ابهام آمیز را دارا باشند؛ 4) به آموزش مادام العمر علاقمند و برای آن آماده باشند؛ 5) حساسیت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی داشته باشند؛ 6) قادر به انجام دادن کار گروهی باشند؛ 7) مسئولیت پذیر باشند؛ 8) کارآفرین باشند؛ 9) با فرهنگهای دیگر آشنا شوند و برای بازار کار بین المللی آماده باشند و 10) قابلیت آن را داشته باشند که به راحتی در عرصه های مختلف میان رشته ای حرکت کنند و با دانشهایی که بنیان مهارتهای حرفه ای را تشکیل می دهند، آشنا باشند .
– توماس بگلی و دیوید بوید76 (1987)، با انجام تحقیقاتی در زمینه تمایز کارآفرینان و افرادی که واحدهای تجاری کوچک را اداره می کنند، به چند ویژگی از کارآفرینان دست یافته اند که عبارتند از:
نیاز به توفیق (موفقیت)، کانون کنترل، تحمل مخاطره، تحمل ابهام و دارای رفتار نوع A هستند. ( رفتار نوع A یعنی تمایل به انجام کار بیشتر در زمان کمتر ).
– ریسال77 ( 1992)، در پژوهشی که در کشور اندونزی انجام داد، مشاهده کرد که از جمله صفات موثر در انتخاب مشاغل کارآفرینان، خلاقیت و نوآوری می باشد.
– در تحقیقی دیگر هاتن و رولند78 (1994)، دریافتند که شرکت در دوره های آموزش شغلی کوتاه مدت در خصوص نگرشهای کارآفرینانه تغییراتی ایجاد نموده است. این تغییر در خرده مقیاس مرکز کنترل درونی بیشتر قابل رویت بود.
– راشید79 (2000)، مطالعه ای در زمینه نقش آموزش بر افزایش نگرشها و خصوصیات کارآفرینانه انجام داد. برای ای
ن منظور از دانش آموزان دبیرستانی استفاده کرده و آنها را در دو گروه 147 نفری جای داد. گروه آزمایش مورد آموزشهای خاص کارآفرینی قرار گرفته و گروه کنترل در حالت انتظار باقی ماندند. نتایج حاکی از آن بود که افراد گروه آزمایش به نحو قابل ملاحظه ای نمرات بالاتری در انگیزه پیشرفت، مرکز کنترل درونی، عزت نفس و خلاقیت را به خود اختصاص دادند.
– چرویتز80 (2002 )، اعتقاد دارند کارآفرینان افراد موفقی هستند که این موفقیت ناشی از دلایل زیر می باشد: 1- بینش و اکتشاف 2- مالکیت ومسئولیت پذیری 3- تفکر خلاق 4- مشارکت وکار گروهی.
– در تحقیقی که توسط لازر81 ( 2003 )، انجام گرفت وی نتیجه گرفت که کارآفرینان افراد همه کاره ای هستند که با وجود داشتن مهارتهای زیاد، در هیچکدام از آنها متبحر نیستند، وی همچنین می نویسد که افراد با مهارتهای متوازن بیشتر از افراد دیگر احتمال دارد که کارآفرین شوند و همچنین در تحقیق خود نتیجه گرفت که کارآفرینان اغلب افراد بزرگسال تا مسن بوده، اکثرا مرد و اغلب دوره های کارآفرینی را گذرانده اند.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت که یکی از کارکرد های اساسی انجمن های علمی دانشجویی شایستگی های کانونی آنها می باشد که این ویژگیها را می توان در سه بعد مهارتهای زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی به شرح زیر خلاصه کرد :
1 – شایستگی های کانونی در بعد زندگی شخصی
* توانایی جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
* توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها
* توانایی حل مساله
* قابلیت تفکر نقادانه
* قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف
2 – شایستگی های کانونی در بعد زندگی اجتماعی
* فهم فرهنگی
* توانایی بهره گیری از زبان های خارجی
* شناخت و عمل به عناصر رفتار سازمانی
* توانایی برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات
* توانایی محلی اندیشی
3 – شایستگی های کانونی در بعد زندگی شغلی
* داشتن تعهد و اخلاق کار
* قابلیت انجام کار گروهی
* قابلیت استفاده از تکنولوژی
* آشنایی با ابزارهای تولید و اشاعه دانش
* داشتن انتظارات شغلی معقول
* درک مثبت از رشته و جهت گیری مثبت نسبت به آن

مدل ارائه شده برای این تحقیق به صورت نمودار (4-2) نمایش داده شده است:

نمودار (4-2)، مدل ارائه شده برای تحقیق

این تحقیق در نظر دارد در جامعه آماری مورد نظر، رابطه شایستگی های کانونی را با روحیه کارآفرینی بررسی نماید.

مقدمه
تحقیق که بر ” حقیقت‌یابی “82 تأکید دارد. عبارت است از ” یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخ‌هایی برای سؤال موردنظر و مطرح‌شده در موضوع تحقیق بدست می‌آید (نادری، سیف نراقی، 1380). تحقیق از نظر روش‌شناسی عبارت است از ” کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال ” (دلاور، 1375). بنابراین، هدف پژوهش در جهت رشد و بهترکردن یک محصول یا جریان یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد (ذهنی) در موقعیت‌های واقعی و زنده است. محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، بر آن است که افکار و عقایدذهنی را برابرواقعیات عینی آزمایش کند (نادری، سیف نراقی، 1380).
در این فصل از پژوهش تلاش شده است تا چگونگی انجام پژوهش در قالب عناوین روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، نحوه اجرا و چگونگی تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان شود.

روش تحقیق83
در واقع هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های تحقیق موردنظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1380).
در این پژوهش جهت بررسی میزان همبستگی بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی اعضاء انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان از روش تحقیق پیمایشی1 (زمینه‌یابی) استفاده به عمل آمده است. توضیح این‌که در روش زمینه‌یابی توجه محقق معطوف به آن نکات و عوامل مهمی است که به نحوی در شناخت گذشته و حال موضوع یا بررسی میزان تغییرات در یک موردخاص مؤثر است. این نوع تحقیقات در مقایسه با تحقیقات توصیفی که هدف آنها مطالعه و بررسی تعداد معدودی متغیر در نمونه‌ای وسیع است، برعکس به بررسی تعداد بیشتری متغیر در نمونه‌ای محدود نظر دارد (همان منبع).

جامعه آماری
جامعه‌ آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای یک صفت مشترک باشند
(بازرگان و همکاران، 1376). به عبارت دیگر، جامعه آماری عبارت است از افراد یا اشیایی که
دارای ویژگی‌های همگون و قابل اندازه‌گیری می‌باشند ( نادری و سیف نراقی، 1379).
در این پژوهش جامعه‌ آماری موردبررسی، کلیه دانشجویان عضو انجمنهای علمی دانشگاه سمنان به تعداد 110 نفر در سال تحصیلی 87-86 بودهاند.
نمونه آماری
نمونه به بخشی از جامعه گفته می‌شود که معرف یا نماینده آن جامعه باشد و همه ویژگی‌های جامعه را که از لحـاظ موضوع پژوهش مهم است، به تناسب دارا باشد (هومن، 1376). در این پژوهش از روش نمونهگیری خاصی استفاده نشده است.
تعداد نمونه لازم با استفاده از فرمول کاکران وقتی حجم جامعه معلوم (محدود) است. عبارت است از؛

در این فرمول انحراف معیار متغیر مورد برر
سی است که در اینجا پرسشهای پرسشنامه است. این انحراف معیار معلوم نیست که یا باید به روش پیش آزمون برآورد شود و یا با استدلالی دیگر جایگزین شود. در اینجا استدلال ما برای جایگزین نمودن این مقدار این است که پرسشها در طیف 5 تایی هستند پس میتوان از نظر آماری گفت که این پرسشها دارای توزیع یکنواخت گسسته هستند. (البته این توزیع بدبینانه است و منجر به انتخاب حداکثر مقدار نمونه میشود که مطلوب است). پس متغیر مورد بررسی را با توزیع یکنواخت 1 تا 5 در نظر میگیریم. در توزیع یکنواخت 1 تا واریانس از فرمول به دست میآید که برای مورد ما این مقدار مساوی 2 میشود. در اینجا به دلیل آنکه همه جامعه مورد نمونه گیری واقع شده و تعدادی از آنها بر نگشته است. عکس عمل برآورد حجم نمونه را انجام میدهیم. یعنی حجم نمونه را که داریم (91) اگرسطح اطمینان 0.95 در نظر گرفته شود، میخواهیم ببینیم برآورد میانگین با چه خطایی به دست میآید، اگر اطلاعات یادشده را در فرمول نمونه بگذاریم، میزان خطا 0.18 خواهد شد که بسیار کم است. پس برآوردها با دقت بالا به دست میآید.

ابزار جمع‌آوری اطلاعات
یکی از مهمترین اقدامات پژوهشگر انتخاب ابزار جمع‌آوری اطلاعات است. در این تحقیق، پرسشنامه به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شده است. استفاده از پرسشنامه در مقایسه با مصاحبه و مشاهده در اغلب شرایط عملی‌تر و آسان‌تر است. زمان و هزینه کمتری مصرف می‌شود، شرایط یکسانی برای تمام آزمودنی‌ها فراهم می‌سازد و به محقق امکان می‌دهد تـا نمونـه‌های بزرگتـری را مطالعـه و بـررسی کنـد ( نادری و سیف نراقی، 1380). بنابراین در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس 5 درجه لیکرت استفاده شده است .
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل سه قسمت است، ابتدا بخش مشخصات فردی که اطلاعاتی را در مورد شخص پاسخگو به پرسشنامه را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد و بخش دوم که شامل دو پرسشنامه شایستگی های کانونی اعضاء انجمن های علمی دانشجویی و پرسشنامه روحیه کارآفرینی می باشد.
پرسشنامه شایستگی های کانونی اعضاء انجمن های علمی دانشجویی شامل 20 گویه می باشد، که برای سنجش متغییرهای مستقل یعنی شایستگی های کانونی که شامل 16 مولفه است بکار می رود. این 16 مولفه به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از :
دسته اول شایستگی های کانونی، مهارتهای مورد نیاز در زمینه زندگی شخصی دانشجویان است که مشتمل بر 5 مولفه زیر می باشد.
1- توانایی جمع آوری ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
2- توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها
3- توانایی حل مساله
4- قابلیت تفکر انتقادی
5- قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف
که مولفه توانایی جمع آوری ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با دو گویه زیر سنجیده می شوند : الف- شناخت بانکهای اطلاعاتی و بهره گیری از مراکز تامین اطلاعات ب- طبقه بندی و ارایه اطلاعات کارآمد و مولفه های توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت هاتوانایی حل مسالهقابلیت تفکر انتقادی قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف با همین همین گویه ها سنجیده می شوند.
دسته دوم شایستگی های کانونی مهارتهای مورد نیاز در زمینه زندگی اجتماعی دانشجویان است که شامل پنج مولفه زیر می باشد :
1- فهم فرهنگی
2- توانایی بهره گیری از زبان خارجی
3- شناخت و عمل به عناصر رفتار سازمانی
4- توانایی برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات
5- توانایی محلی اندیشی
که مولفه فهم فرهنگی با گویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *