داد.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاب باید متوجّه مخاطب معیّن بالفعل باشد یا این که ایجاب به طرفیت مخاطبین عام نیز مؤثر است؟
در فقه امامیه،فقهاء هرگاه که از صیغه ایجاب در معامله سخن گفته اند،ضمیر خطاب را نیز ذکر کرده‌اند. کمتر اثری در فقه امامیه یافت می شود که در آن صیغه بیع بدون وجود ضمیر خطاب آورده شده باشد. ظاهر این صیغه ها این است که فقهاء وجود مخاطب یا مخاطبین معین را لازم می دانند و تنها در جعاله ایجاب را به دو صورت جعاله عام و خاص پذیرفته اند. بعضی از فقهاء جعاله را به دلیل عدم لزوم مخاطب خاص،ایقاع دانسته اند.

نکته دیگری که در فقه امامیه طرح شده است و می توان ازآن لزوم مخاطب خاص در عقد را استنباط کرد، بحثی است که فقیهان امامیه،در مورد بیع به نمایندگی مطرح نموده اند و بیشتر مقصودشان تعیین مالکان مبیع و ثمن است، درمعامله ای که به نمایندگی یا به طور فضولی انجام می شود.مثلاً: یکی از فقهاء در مورد بیع به نمایندگی بر این نظر است که در موردی که بیع به نیابت از دو طرف معامله واقع می شود یا دو تن به شخصی برای انجام دادن یک معامله (خرید کتاب) وکالت داده اند، برای این که طرف معامله قابل تعیین باشد، باید عاقد در زمان انشاء معیّن نماید که معامله را برای چه کسی و به چه عنوان(خریدار یا فروشنده) انجام می دهد. برای مثال،در فرضی که علی از سوی حسن و حسین وکالت دارد تا خانه معیّن را به بهای روز بخرد،هرگاه خرید خانه را با بهای معین انشاء کند و معلوم نسازد که برای کدامیک از حسن و حسین است، معامله واقع نمی شود.

نظر به مطالب مذکور،چنین باید گفت: درکتب فقهی ، فقهاء در خصوص بیع،الفاظی مانند:”بعت”،”ملکت”را در ایجاب به کار برده اند،که چون این الفاظ و مانند اینها دارای ضمیر خطاب بوده ،بنابراین به نظر می رسد که ایجاب عام، مورد قبول فقه شیعه نیست.
بنابراین،کنوانسیون در این مورد همانند فقه شیعه است و ایجاب عام را نپذیرفته،لکن با حقوق ایران اختلاف دارد؛ زیرا همانگونه که گفتیم حقوقدانان ایرانی بر این عقیده اند که اگر ایجاب حاوی تمام شرایط تحقق ایجاب باشد، چنین ایجابی صحیح و نافذ است.
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب
آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد، “توافق دو اراده “است؛ به عبارتی دوطرف عقد باید درباره تمام آثار و شرایط معامله به توافق برسند و هدف این باشد که پای بند به پیمان باشند و از آن جایی که مهمّ ترین اثر حقوقی ایجاب این است که برای طرف مقابل توانایی ویژه ای به وجود می آورد تا مضمون آن را بپذیرد و عقد را با همه آثار خود تحقق بخشد.لذا در این فصل سعی بر آن است به بیان مطالبی چند درباره انواع ایجاب پرداخته،از این رو فصل را با دو مبحث درباره آثار و احکام ایجاب پی می گیریم که در مبحث اول آثار و در مبحث دوم احکام ایجاب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:آثار ایجاب
در این مبحث، آثار ایجاب در حقوق بین المللی و داخلی، قبل از قبول، را طی دو گفتارمورد بررسی قرار خواهیم داد. که در گفتار اول، آثار ایجاب در کنوانسیون و در گفتار دوم، آثار حقوقی ایجاب در حقوق داخلی را،مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون
مسأله قابل رجوع بودن ایجاب یک مسأله اختلافی در حقوق کشورهای مختلف است. پاره ای از کشورها ایجاب ساده را پیش از قبول به دلیل عدم وقوع تراضی و توافق طرفین الزام آور نمی دانند و برخی از کشورها چون ایجاب را یک عمل حقوقی مستقل می دانند،آن را الزام آور تلقی می کنند.در کنوانسیون استرداد ایجاب در دو فرض قابل تصوّر است:یکی این که ایجاب به مخاطب واصل نشده باشد.دوم این که ایجاب به مخاطب واصل شده باشد.
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است
بر طبق بند 2 ماده 15 کنوانسیون اصل بر قابل استرداد بودن این نوع ایجاب است و نیزحتّی در صورتی که ایجاب به صورت غیر قابل رجوع (توأم با التزام) هم اعلام گردد،باز ایجاب قابل استرداد است. بند 2 ماده 15کنوانسیون مقرّر می دارد:”ایجاب حتّی در صورتی که به نحو غیر قابل رجوع باشد،قابل استرداد است.مشروط بر این که، اعلام استرداد،بیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد.”
همانطور که ملاحظه می گردد، استرداد این نوع ایجاب مشروط به آن است که نامه استرداد قبل از وصول ایجاب به مخاطب یا همزمان با آن،به مخاطب برسد.سؤالی که مطرح می گردد این است که، آیا قید”…مشروط بر این که اعلام استرداد،قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد”،برای موردی است که ایجاب غیر قابل رجوع است یا در مورد ایجاب قابل رجوع هم به کار برده می شود؟گفته شده: با توجه به ماده16 کنوانسیون،که مقرّر داشته:”مادام که قرارداد منعقد نشده است،ایجاب قابل رجوع می‌باشد، به شرطی که رجوع پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد.”این قید فقط برای موردی است که به صورت غیر قابل رجوع باشد.
قید “…مشروط بر این که اعلام استرداد،قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد”،در مورد قابل استرداد بودن ایجاب غیر قابل رجوعِ به کار برده شده در بند 2 ماده 15کنوانسیون کاملاً منطقی به نظر می رسد؛زیرا ممکن است طرف مقابل برای پذیرفتن پیشنهاد، با در نظر گرفتن این که معامله به صورت بین المللی می باشد و ایجاب به صورت غیر قابل رجوع، مبالغ گزافی را برای تمهید مقدّمات هزینه نماید و از این حیث خسارت فراوانی به وی وارد گردد.
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است
در این فرض،نیز اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است،منتهی قابلیّت رجوع ایجاب تابع دو شرط است:
1-نامه رجوع از ایجاب پیش از این که مخاطب ایجاب،قبول خود را ارسال کند،به او برسد.
2-ایجاب از مواردی که غیر قابل رجوع است نباشد. به عبارتی ایجاب در دو صورت غیر قابل رجوع است:
الف) در صورتی که ایجاب،به واسطه قید زمان معیّن جهت قبول آن یا به علّت دیگر، حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.
ب) هر گاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد.(بند 1 ماده 16کنوانسیون)
بنابراین در مورد ایجابی که به مخاطب واصل شده، اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است. مشروط بر این که، نامه رجوع از ایجاب، پیش از این که مخاطب،قبولی خود را ارسال نماید،به او برسد و این که ایجاب غیر قابل رجوع نباشد.
علاوه بر کنوانسیون، در نظام حقوقی کامن لا اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است، حتّی اگر ایجاب به صورت غیر قابل رجوع باشد؛ مشروط بر این که قبل از انعقاد قرارداد،نامه حاوی رجوع به مخاطب رسیده باشد. بر این اساس چون ایجاب کننده اختیار وسیعی برای رجوع از ایجاب داشت و ازطرفی چون طرف مقابل به علّت بی اطلاعی از رجوع یا عدم رجوع ایجاب کننده، مدّت طولانی را در بلاتکلیفی به سر می‌برد،”قاعده صندوق پستی” پذیرفته شد و مقرّر گردید: به محض این که نامه قبول از طرف مخاطب ارسال شد،دیگر ایجاب قابل رجوع نیست؛ به عبارتی می بایست نامه رجوع قبل از ارسال قبول، به مخاطب برسد،تا رجوع مؤثّر واقع گردد.
امّا در خصوص کنوانسیون باید گفت: چون ماده 23 کنوانسیون قرارداد را از لحظه ای که قبول ایجاب نافذ می شود، منعقد می داند و نیز برابر ماده 24 کنوانسیون، قبول مانند سایر اعلام اراده ها از لحظه وصول به طرف مقابل نافذ است؛ بنابراین چون تا زمان وصول قبول به ایجاب قرارداد منعقد نشده، باید ایجاب را قابل رجوع دانست. لکن بند 1 ماده 16 این امر را منع کرده و به محض ارسال قبول،ایجاب را غیر قابل رجوع می‌داند.
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که گفتیم، ایجاب پیشنهاد انجام معامله است واز مهمّ ترین آثار آن این است که برای طرف مقابل خود توانایی ویژه ای ایجاد می نماید تا مضمون آن را بپذیرد و عقد را با همه آثار خود تحقق بخشد. پیش از اعلام این پیشنهاد و قبول آن ازجانب طرف مقابل،بی گمان گوینده ایجاب به مضمون و محتوای عقد پایبند نمی شود،لکن پس از قبول،چنانچه قبول به هنگام و دارای شرایط لازم باشد،دو طرف عقد را متعهد و ملزم می نماید.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا گوینده ایجاب پیش از قبول طرف مقابل التزامی به نگاهداری آن دارد و ملزم به آن می باشد یا آزاد است که از آن عدول نموده و طرح عقد را بر هم بزند؟
پاسخ به این سؤال به دوصورت می باشد:
نخست این که: ایجاب به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد و طرف مقابل از این پیشنهاد هیچگونه اطلّاعی نداشته باشد؛ در این صورت قطعاً گوینده ایجاب،می تواند از پیشنهاد خود عدول نماید؛ زیرا ایجاب،مخلوق گوینده آن است پس چرا اراده ای که آن را آفریده توان از بین بردنش را نداشته باشد.
دوم این که: ایجاب به طرف مقابل برسد و او را آگاه سازد در این صورت اوضاع دگرگون می شود؛طرف مقابل به گفته گوینده ایجاب اعتماد کرده،به اندیشه پرداخته و در پی تمهید مقدّماتی می باشد تا پیشنهاد را به دلخواه گوینده ایجاب بپذیرد و بر هم زدن عقد از جانب ایجاب چه بسا باعث ورود خسارت به طرف مقابل گردد.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد ،این است که اگر بر هم زدن عقد از جانب گوینده ایجاب منجربه ورود خسارتی به طرف مقابل گردد،آیا می توان او را مسئول خسارتی شناخت که در نتیجه این اقدام ناروا به بار آمده است؟
در واقع امری که مسأله التزام ناشی از ایجاب و مسئوولیّت پشیمان شدن گوینده آن را مطرح می‌سازد،ارتباط ایجاب به حقوق دیگران و آثار نامطلوب عدول از آن می باشد،که مباحث حقوقی را جهت رفع نیاز به دنبال خود می کشد.
نتیجه بحث آثار اجتماعی و زیان های ناشی از عدول ایجاب به شرح ذیل می باشد:
1-در صورتی که گوینده ایجاب صریح یا ضمنی اعلام نماید که در قبول یا عدول ازپیشنهاد آزاد می‌باشد و می‌تواند پیشنهاد را بر هم بزند؛ در این صورت نمی توان ادّعا کرد که گوینده ایجاب منجر به ورود خسارت به طرف مقابل گردیده و به اعتماد طرف مقابل بی اعتنا بوده است؛بلکه در این خصوص در اکثر موارد می بایست پیشنهاد را دعوت به انجام معامله شمرد.
2-موردی که دو طرف نسبت به الزام آور بودن قرارداد توافق می کنند، درنفوذ چنین قراردادی تردید نیست؛ لکن سؤالی که پیش می آید این است که آیا نقض این پیمان ضمان آور است یا عدول از ایجاب را بی اثر می کند؟
در پاسخ به این سؤال به بررسی ایجاب ساده یعنی ایجابی که همراه با هیچگونه التزامی دایر بر نگاهداری آن نیست و ایجاب همراه با التزام یعنی ایجابی که در آن به طور صریح یا ضمنی تعهد می شود که پیشنهاد کننده تا مدّتی از آن عدول نکند، می پردازیم.
بند اول:ایجاب ساده
در خصوص این ایجاب و این که پیش از آن که ایجاب به قبول برسد، آیا ایجاب الزام آور است یا خیر؟در قانون مدنی ما حکمی وجود ندارد؛ بنابراین باید با توجّه به اصول حقوقی و مبانی اجتماعی و تاریخی قانون مدنی،قاعده کار استخراج گردد.
برخی بر این عقیده اند که ایجاب پیش از قبول الزام آور نمی باشد در واقع آنان به مفهوم “تراضی”تکیه زده و گفته اند که هر دو اراده باید در یک لحظه وجود داشته و وجود یک اراده بدون اراده دیگر اثری به بار نمی آورد؛ به عبارتی این برخورد و وجود دو اراده است که التزام آور است و یک اراده از به تنهایی هیچگونه التزامی را به وجود نمی آورد.
لکن عدّه ای بر این عقیده اند که چون ایجاب به تنهایی یک عمل حقوقی محسوب می شود، بنابراین به تنهایی و قبل از اعلام قبول طرف مقابل می تواند الزام آور باشد؛ به عبارتی ایجاب به طرف خطاب خود حقّی اعطا می کند که بر مبنای آن می تواند عقد را کامل سازد و تعهدهایی را که با ایجاب زمینه