عبارتی روستاها جمعیت فعال و جوان خود را از دست می دهند . حال اگر بتوان تمهیداتی جهت ایجاد فرصت های شغلی در بخش هایی چون صنعت و خدمات در روستا بیاندیشیم ، می توان از مهاجرت روستاییان جلوگیری نمود.
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در سه روستایی که طرح هادی در آنها تهیه و لی اجرا نشده است ( سپردان ، کلامسر و خرارود )، در می یابیم که تهیه طرح هادی تاثیر چندانی بر ایجاد فرصت های شغلی نداشته است اما اجرای طرح هادی سبب افزایش فرصت های شغلی از قبیل استادکاری در صنعت و ساختمان ، افزایش نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل مزارع یکپارچه سازی شده بر اساس قانون حفظ کاربری های زراعی ، و همچنین ایجاد کارگاه های جدید مانند بلوک زنی که در سطح روستاها دیده می شوند.
پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی نتوانسته گام مهمی در این زمینه بردارد بطوریکه 60/47 درصد پاسخگویان معتقدند این طرح در ایجاد فرصت های شغلی بی تاثیر بوده است ، 80/23 درصد معتقدند تاثیر کمی داشته ، 50/19 درصد معتقدند تاثیر متوسطی داشته و تنها 9 درصد معتقدند تاثیر زیادی داشته است . بنابراین می توان نتیجه گرفته تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی جدید تاثیر چندانی نداشته است.

جدول 4-26: میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
100
60/47
کم
50
80/23
متوسط
41
50/19
زیاد
19
9
خیلی زیاد
0
0
کل
210
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-26 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در سه روستایی که طرح هادی در آنها اجرا شده است ، 60/7درصد از پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی هیچ تاثیری در ایجاد فرصت های شغلی نداشته ، 70/44 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 70/41 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 80/1 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیاد و 10/4 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر خیلی زیادیداشته است.

جدول 4-27 میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
13
60/7
کم
76
70/44
متوسط
71
70/41
زیاد
3
80/1
خیلی زیاد
7
10/4
کل
170
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-27 :میزان تاثیر اجرای تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی
– میزان تاثیر اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی
تنوع طلبی در همه حوزه های اجتماعی اتفاق می افتد و البته به دو زیر شاخه تقسیم می شود . نخست تنوع طلبی مثبت و مفید فایده اجتماع و در ثانی تنوع طلبی منفی است که البته پیامدهای آن نیز خوشایند نیست. ولی در گزینه اول آنچه که بر صحت و سقم تنوع طلبی مهر تائید می زند ، می تواند تنوع طلبی ای باشد که بر اساس و ریل ظرف و مظروف در حرکت است ، بنابراین تنوع شغلی نیز می تواند در قالب تنوع طلبی مثبت جای گرفته و در روستاها نتایج مثبتی در زمینه اقتصادی داشته باشد .
همانطور که در بند قبل توضیح دادیم طرح هادی سبب ایجاد فرصت های شغلی شده است که طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در سه روستایی که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، نیز در قالب ایجاد شغلهایی نظیر استادکاری در صنعت و ساختمان ، افزایش نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل مزارع یکپارچه سازی شده بر اساس قانون حفظ کاربریهای زراعی ، ایجاد کارگاه های جدید در سطح روستا مانند بلوک زنی دیده می شوند که تنوع شغلی را در همین حد باعث شده است.
بر طبق اطلاعات کسب شده اغلب پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی تاثیری نداشته است چنانچه 88 درصد گزینه اصلا ، 10 درصد گزینه کم ، 2 درصد گزینه زیاد را انتخاب نموده اند.
جدول 4-28 : میزان تاثیر اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی