برتری نشان می‌داد.
پژوهش‌های خارجی

مطالعه فرلا، والکه و کای در سال (2009) با عنوان خودکارآمدی تحصیلی و خود پنداره تحصیلی: تجدید روابط ساختاری، نشان داد که خود پنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان به‌شدت تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی تحصیلی‌شان قرار می‌گیرد. همچنین خود پنداره تحصیلی پیش بینی کننده بهتری برای متغیرهای عاطفی – انگیزشی است درحالی‌که خودکار آمد پنداری تحصیلی پیش بینی کننده بهتری برای پیشرفت تحصیلی است.
آیرسن و هالم (2009) مطالعه‌ای با موضوع خود پنداره تحصیلی در نوجوانی: رابطه با موفقیت و کارایی گروهی بندی در مدارس، انجام دادند و به بررسی بیش از 1600 دانش‌آموز 14 تا 15 ساله پرداختند. این پژوهش نشان داد که: خود پنداره تحصیلی دانش‌آموزان، اما نه خود پنداره کلی آن‌ها، با میزان کارایی گروه‌بندی در مدرسه مرتبط است. جنبه‌های خاص خود پنداره تحصیلی با تعداد سال‌هایی که دانش‌آموزان، گروه‌بندی را در زبان انگلیسی، ریاضی و زبان، تجربه کرده بودند؛ ارتباطی نداشت؛ اما با موقعیت دانش‌آموز در سلسله‌مراتب گروه‌بندی مرتبط بود. دانش‌آموزانی که در گروه‌های باقابلیت بالا قرار داشتند، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از خود پنداره بالایی نسبت به دانش‌آموزانی که در گروه‌های باقابلیت پایینی قرار داشتند، برخوردار بودند. همچنین اهداف دانش‌آموزان برای یادگیری در آینده، به‌شدت تحت تأثیر خودپنداره ناشی از دستاوردهای او، قرار می‌گیرد.
مرعشیان و سراج خرمی (2012) مطالعه‌ای با عنوان اثر ورزش صبحگاهی بر خود پنداره تحصیلی و تنهایی کودکان پرورشگاهی در اهواز، انجام دادند. این بررسی از نوع آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که در بین 36 کودک که به شیوه تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل کوواریانس یک‌راهه نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروهی که از تمرینات ورزشی صبحگاهی بهره‌مند بودند و گروه گواه، وجود دارد. این بدان معنی است که ورزش صبحگاهی خودپنداره تحصیلی را افزایش و تنهایی را کاهش می‌دهد.
دباغ قزوینی (2011) پژوهشی با عنوان: بررسی رابطه بین خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام داد. این پژوهش بامطالعه 363 دانش‌آموز که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند؛ انجام شد. یافته‌های پژوهش یک رابطه نزدیک بین خود پنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی نشان داد. همچنین خود پنداره تحصیلی، عملکرد کلی در درس ادبیات و ریاضی را باقدرت و به‌صورت مثبت پیش‌بینی می‌کند.
به‌طور خلاصه، بین مؤلفه‌های اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، ادراک از رفتار معلم، باورهای خودکارآمدی و میزان کارایی گروه‌بندی، با خودپنداره‌ی تحصیلی رابطه وجود دارد. همچنین، خودپنداره‌ی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری پایین‌تر از دانش آموزان عادی است. آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش خودگردان و ورزش صبحگاهی بر خودپنداره‌ی تحصیلی مؤثر بوده؛ اما تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر خودپنداره‌ی تحصیلی مورد تأیید نیست.
فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق
این فصل مربوط به روش‌شناسی تحقیق است و اطلاعات جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری، روش تحقیق و ابزار تحقیق در آن بررسی می‌شود.
روش تحقیق
این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. تحقیق در موقعیت طبیعی و بدون دست‌کاری انجام‌شده است. در این پژوهش تعارض والد- فرزند و خودپنداره تحصیلی به‌عنوان متغیر پیش‌بین و رضایت از زندگی به‌عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته‌شده است. برای تحلیل یافته‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره اول (راهنمایی) شهرستان نمین بودند که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال داشتند.
گروه نمونه و روش نمونه‌گیری
نمونه این پژوهش 300 نفر از دانش آموزان متوسطه دوره اول (راهنمایی) شهرستان نمین بوده‌، که پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص، تعداد 293 پرسشنامه‌ی باقی مانده‌است. روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای بوده‌است.
روش اجرای تحقیق
ابتدا از بین مدارس متوسطه‌ی دوره‌ی اول (راهنمایی) شهرستان نمین، پنج مدرسه به صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و از بین پایه‌های تحصیلی نیز، پایه‌ی سوم به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس پرسشنامه‌های پژوهش بر روی گروه نمونه اجراشده و داده‌های به‌دست‌آمده با بهره گرفتن از نرم‌افزار spss تحلیل‌شده است.
روش تجزیه‌وتحلیل نتایج
در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
ابزار تحقیق
مقیاس رضایت از زندگی (SWLS):
این پرسشنامه توسط داینر، امونز، لارسن و گریفین (1985) ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 5 سؤال است. برای هر سؤال 7 گزینه از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق وجود دارد که گزینه کاملاً مخالف معادل نمره 1 و گزینه کاملاً موافق، معادل نمره 7 است. ازاین‌رو دامنه نمره‌های این مقیاس از نمره 5 تا 35 نوسان دارد. نمرات بالاتر نشان‌دهنده رضایت بیشتر از زندگی است. در خصوص اعتبار این مقیاس نیز ضریب آلفا برابر 87/0 و ضریب باز آزمایی آن، برابر 82/0 گزارش‌شده است. پایایی (آلفای کرونباخ برابر 85/0) و روایی (به شیوه همگرا و افتراقی) مطلوبی برای مقیاس گزارش کردند (داینر، هوویتز و امن، 1985).
بیانی، محمد کوچکی و گودرزی (1386) نیز، این مقیاس را بر روی نمونه‌ای از 109 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر اعتبار مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آوردند. اعتبار این مقیاس به روش باز آزمایی 69/0 به دست آمد. روایی سازه نیز از طریق روایی همگرا با بهره گرفتن از فهرست شادکامی آکسفورد OHI و فهرست افسردگی بک BDI برآورد شد که با فهرست شادکامی همبستگی مثبت و با فهرست افسردگی بک، همبستگی منفی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی یک مقیاس مفید در پژوهش‌های روان‌شناختی ایرانی است. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 761/0 محاسبه شده است.
پرسشنامه تعارض با والدین: (CP)
نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین، جی مورلند و اندرشوبل در سال 1983 باهدف سنجیدن کیفیت روابط والد – فرزند ساخته شد. این مقیاس یک ابراز 15 سؤالی است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد و توسط اشتراوستهیه‌شده است.
پنج سؤال اول پرسشنامه، استدلال و پنج سؤال دوم، پرخاشگری کلامی و پنج سؤال سوم پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد. این پرسشنامه توسط زابلی در سال 1391 بر روی 46 نفر اجرا گردید و اعتبار آن برای کل آزمون 74/0 و برای خرده مقیاس استدلال 58/0، پرخاشگری کلامی 65/0 و پرخاشگری فیزیکی 82/0 گزارش نمود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر: تعارض فرزند 649/0 و تعارض مادر 639/0 محاسبه شده است.
دامنه نمرات برای هر مقیاس بین 5 تا 25 است. نمره 5 نشان‌دهنده عدم تعارض در رابطه و نمره 25 نشان‌دهنده بیشترین تعارض است. دامنه نمرات برای کل آزمون بین 15 تا 75 است که نمره 15 نشان‌دهنده عدم تعارض و نمره 75 نشان‌دهنده وخیم بودن رابطه است. سؤال‌های پرسشنامه دارای پنج درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر پرسش را نشان می‌دهند.
نمرات بالا در هر مقیاس نشان‌دهنده تعارض در آن مقیاس است. پنج سؤال پرسشنامه که مقیاس استدلال را می‌سنجد به طریقه معکوس نمره گزاری می‌شود (ثنایی، 1387).
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه:
این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0، 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت،1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده است.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

این مطلب را هم بخوانید :
رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد حمایت سازمانی

در این بخش به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پژوهش پرداخته می‌شود. قبل از بررسی نتایج مربوط به آمار استنباطی و بررسی فرضیه‌های پژوهش به برخی از یافته‌های توصیفی اشاره می‌گردد.
آمار توصیفی
جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی پژوهش
انحراف استاندارد
میانگین
حداکثر
حداقل

تعداد
متغیرها
6.76
7.05
9.42
5.19
4.73
4.36
9.59
5.5
5.14
4.23
22.78
45.12
17.08
9.62
4.86
2.6
16.64
9.77
4.68
2.2
35
98
57
23
25
27
47
25
21
20
5
24
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
رضایت از زندگی
خودپنداره‌ی تحصیلی
تعارض مادر
استدلال
پرخاشگری کلامی
پرخاشگری فیزیکی
تعارض فرزند
استدلال
پرخاشگری کلامی
پرخاشگری فیزیکی
آمار استنباطی
در این قسمت به بررسی فرضیه‌های اصلی پژوهش می‌پردازیم:
فرضیه اول:بین خودپنداره تحصیلی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (2-4) ارائه‌شده است.
جدول 2-4- ضریب همبستگی پیرسون بین خودپنداره تحصیلی با رضایت از زندگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
شاخص آماری
متغیر
0.001
0.1
0.32
خودپنداره تحصیلی
با توجه به جدول 2-4 بین خودپنداره تحصیلی و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p<0.01) وجود دارد. پس فرض پژوهشی تأیید و فرض صفر رد می‌شود. برطبق جدول بالا همبستگی بین خودپنداره تحصیلی و رضایت از زندگی،32/0 است. بنابراین 10% واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس خودپنداره تحصیلی، پیش بینی کرد.
فرضیه دوم: بین تعارض والد- فرزند با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (3-4) ارائه‌شده است.
جدول 3-4- ضریب همبستگی پیرسون بین تعارض والد-فرزند با رضایت از زندگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
شاخص آماری
متغیر
0.001
0.03
0.036
0.02
-0.19**
-0.13*
تعارض مادر
تعارض فرزند
با توجه به جدول (3-4) بین راهبرد‌های تعارض مادر و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p<0.01) وجود دارد. همچنین بین راهبرد‌های تعارض فرزند و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p<0.05) وجود دارد؛ بنابراین فرضیه پژوهشی تأیید و فرضیه صفر رد می‌شود. بر طبق جدول بالا همبستگی بین تعارض مادر و رضایت از زندگی،19/0 است.بنابراین 03/0% واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس تعارض مادر، پیش بینی کرد. همچنین همبستگی بین تعارض فرزند و رضایت از زندگی،13/0 است. بنابراین 2% واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس تعارض فرزند، پیش بینی کرد.
فرضیه‌ی سوم: بین تعارض والد – فرزند و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها رابطه وجود دارد.
به‌منظور بررسی اینکه کدام‌یک از متغیرهای پیش بین، پیش بینی کننده رضایت از زندگی دانش آموزان است، از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش گام‌به‌گام در جدول 4-4 ارائه‌شده است.
جدول 4-4 – نتایج معنی‌داری مدل رگرسیون برای پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان
سطح معناداری
F
مربع میانگین
درجه
آزادی
مجموع مجذورات
مدل
0.001
32.721
1350.851
41.284
1
291

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره سرمایه اجتماعی-فروش پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

292
1350.851
12013.73
13364.58
رگرسیون
باقی‌مانده
کل
1
0.001
25.678
1005.322
39.152
1
291
292
2010.64
11353.94
13364.58
رگرسیون
باقی‌مانده
کل
2
همان‌طور که جدول 4-4 نشان می‌دهد نتیجه آزمون واریانس نشانگر پیش بینی رضایت از زندگی با یکی از متغیرهای پیش بین است (p<0.01). با توجه به معناداربودن رابطه بین متغیرهای پیش‌بین (راهبردهای حل تعارض و خودپنداره تحصیلی) و متغیر ملاک (رضایت از زندگی) نتایج برآورد مدل در قالب جدول ضرایب رگرسیون (جدول 5-4) نشان داده‌شده است.
جدول 5-4-ضرایب رگرسیون برای پیش بینی رضایت از زندگی
آماره هم خطی بودن
سطح معناداری
T
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
متغیر
مدل
عامل تورم واریانس
قدرت تحمل
Beta
خطای استاندارد میانگین
B
1.000
1.000
0.001
0.001
3.707
5.720
0.318
2.434
0.053
9.022
0.305
ثابت
خودپنداره
1

2 ثابت 13.236 2.583 5.124 0.001
خودپنداره 0.247 0.054 0.258 4.591 0.001 0.931 1.074
پرخاشگری کلامی مادر 0.33- 0.080 -0.230 -4.105 0.001 0.931 1.074
با توجه به نتایج جدول (5-4)، چون B، ضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام است و تحت تأثیر مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای پیش بین قرار دارد، استفاده از Beta که ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استانداردشده است، توصیه می‌شود. با توجه به اینکه آزمون معنی‌داریt برای ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین خودپنداره تحصیلی و تعارض در سطح کمتر از 0.01 معنی‌دار است می‌توان چنین بیان کرد که متغیر خودپنداره تحصیلی و مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی مادران قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی دانش آموزان خواهند بود و سایر متغیرهای پیش بین قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی نخواهند بود.
جدول 6-4- ضریب همبستگی و تبیین چند متغیره برای پیش بینی رضایت از زندگی از طریق متغیرهای پیش بین
خطای انحراف معیار
مربعR تعدیل‌شده
R2
R
مدل
6.42
0.098
0.101
0.318
1
6.26
0.145
0.150
0.388
2
با توجه به جدول 6-4 خودپنداره تحصیلی باR= 0.318و R2 = 0.101 واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌کند.همچنین متغیرهای مدل با R = 0.388 و R2 = 0.150 واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌کند.
فرضیه چهارم: بین مقیاس «استدلال» با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (7-4) ارائه‌شده است.
جدول 7-4- ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس استدلال با رضایت از زندگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
شاخص آماری
متغیر
0.12
0.04
0.008
0.01
0.09
0.12*
استدلال مادر
استدلال فرزند
با توجه به جدول (7-4) بین استدلال مادر و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p>0.05) وجود ندارد؛ اما بین استدلال فرزند و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p0.05) وجود دارد. همبستگی بین استدلال فرزند و رضایت از زندگی 12/0 است؛ بنابراین 1% از واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس استدلال فرزند، پیش بینی کرد.
فرضیه پنجم: بین مقیاس «پرخاشگری کلامی» با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (8-4) ارائه‌شده است.

جدول 8-4- ضریب همبستگی پیرسون بین پرخاشگری کلامی با رضایت از زندگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
شاخص آماری
متغیر
0.001
0.001
0.09
0.06
-0.3**
-0.24**
پرخاشگری کلامی مادر
پرخاشگری کلامی فرزند

با توجه به جدول (8-4) بین پرخاشگری کلامی مادر و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p0.01) وجود دارد. همچنین بین پرخاشگری کلامی فرزند و رضایت از زندگی نیز رابطه معنادار (p0.01) وجود دارد؛ بنابراین فرضیه پژوهشی تأیید و فرضیه صفر رد می‌شود. برطبق جدول بالا همبستگی بین پرخاشگری کلامی مادر و رضایت از زندگی،30/0 است. بنابراین 9% واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس پرخاشگری کلامی مادر، پیش بینی کرد. همچنین همبستگی بین پرخاشگری کلامی فرزند و رضایت از زندگی، 24/0 است. بنابراین 6% واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس پرخاشگری کلامی فرزند، پیش بینی کرد.
فرضیه ششم:بین مقیاس «پرخاشگری فیزیکی» با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (9-4) ارائه‌شده است.

جدول 9-4- ضریب همبستگی پیرسون بین تعارض پرخاشگری فیزیکی با رضایت از زندگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
شاخص

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *