پرسید به عنوان مثال اگر از او بپرسیم که آیا داشتن یک دوست از جنس مخالف برای تو نوعی کلاس و افتخاراست ؟ و یا آیا شما برنامه های ماهواره را بیشتر از برنامه های صدا و سیما دوست دارید؟ بدیهی است که نوجوان در پاسخ به این سوال های مستقیم کمی مقاومت نشان دهد و غیر واقع پاسخ دهد و یا تصور کند که پشت این سوالات نوعی گزینش اخلاقی از جانب مدیران دبیرستان پنهان شده که در قبولی کنکور تاثیر گذار است و یا افکار دیگر که هر کدام می تواند در صحت پاسخ به سوالات تاثیر منفی گذارد. لذا در برخی از سوالات ، مخاطب را در میان همسالان خود پوشش داده و در سوال از عبارت “همسالان من” استفاده شده تا نوجوان دبیرستانی با خیالی راحت و اعتمادی بیشتر پاسخ دهد.
جدول شماره 4 – جنسیت پاسخگویان

جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دختر
119
52.7
52.7
پسر
107
47.3
100.0
مجموع
226
100.0
جامعه آماری این تحقیق شامل دختران و پسران دبیرستانی شهر کرج می شود که از میان این جامعه ، نمونه تحقیق شامل 226 نفر و به عبارت بهتر 119 دختر و 107 پسر می شود که به صورت تصادفی انتخاب شدند.
جدول شماره 5 – فراوانی دانش آموزان به تفکیک دبیرستان
دبیرستان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دخترانه پنج تن آل عبا
80
35.4
35.4
دخترانه دکترحسین افشار
39
17.3
52.7
پسرانه شهید محمد رحیمی
59
26.1
78.8
پسرانه نیکان
48
21.2
100.0
مجموع
226
100.0
بر اساس جدول فراوانی شماره 5 ، جامعه نمونه تحقیق از چهار دبیرستان که در قسمت های مختلف شهر کرج مسقر بودند انتخاب شد و چون موضوع اصلی تحقیق گرایش به جنس مخالف است سعی شده تا تعداد دختران و پسران دبیرستانی به یک اندازه و نزدیک به هم باشند. به عبارت آماری 35 درصد پاسخگویان از دبیرستان دخترانه پنج تن آل عباء ، 17 درصد از دبیرستان دکتر حسین افشار ، 26 درصد متعلق به دبیرستان پسرانه شهید محمد رحیمی و 21 درصد به دبیرستان پسرانه نیکان تعلق داشتند.
پاسخ سوال های پرسشنامه :
1 – امروزه تلویزیون بهترین و آسانترین وسیله انتقال فرهنگ و آشنایی با ملت هاست.
کاملا” مخالفم مخالفم کم و بیش موافقم کاملا” موافقم
جدول شماره 6 – تلویزیون بهترین وسیله انتقال فرهنگ
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
16
7.1
7.1
مخالفم
11
4.9
11.9
کم و بیش
92
40.7
52.7
موافقم
64
28.3
81.0
کاملا موافقم
42
18.6
99.6
بی پاسخ(Missing)
1
4.
100.0
مجموع
226
100.0
در پرسش اول ، سوال شد که “امروزه تلویزیون بهترین و آسانترین وسیله انتقال فرهنگ و آشنایی با ملت هاست”. پاسخ ها نشان می دهد که تقریبا 41 درصد پاسخگویان ، تلویزیون را کم و بیش بهترین و آسان ترین وسیله انتقال فرهنگ و آشنایی با ملت ها دانسته اند و 47 درصد هم در حد موافق و کاملا موافق با این جمله هم عقیده هستند و تنها 12 درصد با این نظر مخالفت کرده اند. البته یادآور می شود این سوال جزء بدیهیات است و محقق در صدد کشف مسئله ای خاص نیست بلکه سوال های 1 و 2 پرسشنامه برای ورود و هدایت پاسخگویان به سمت سوالات مهم تحقیق است. سوال های ابتدایی پرسشنامه به سان شیبی آرام به سمت سوال های اصلی است چرا که اگر ابتدا به سراغ سوال های اصلی که عمدتا” نوعی نفوذ به حریم خصوصی نوجوانان است برویم با نوعی مقاومت ، عدم پاسخگویی و یا پاسخ های ناصحیح روبرو می شویم.

2 – بیشترین زمان فراغت نوجوانان هم سن من(خارج از دبیرستان) به تماشای تلویزیون می گذرد.
جدول شماره 7 – زمان فراغت، بیشتر تلویزیون
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
35
15.5
15.5
مخالفم
48
21.2
36.7
کم و بیش
87
38.5
75.2
موافقم
37
16.4
91.6
کاملا موافقم
18
8.0
99.6
بی پاسخ
1
4.
100.0
مجموع
226
100.0
در سوال دوم تقریبا 39 درصد پاسخگویان معتقدند که بیشترین زمان فراغت نوجوانان هم سن آنها (خارج از دبیرستان) به تماشای تلویزیون می گذرد و 37 درصد مخالف این جمله و 24 درصد هم موافق این نظر بوده اند. همان طور که در توضیح سوال قبل آمده ، محقق در این سوال هم به دنبال کشف مسئله نیست و این سوال مانند سوال قبل در صدد جلب اعتماد نوجوان دبیرستانی و سوق به سمت سوالات اصلی دارد.
3 – همسالان من برنامه های صدا و سیما را بیشتر از برنامه های ماهواره ای دوست دارند و تماشا می کنند.
جدول شماره 8 – دوست داشتن برنامه صداوسیما نسبت به ماهواره
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
126
55.8
55.8
مخالفم
45
19.9
75.7
کم و بیش
32
14.2
89.8
موافقم
3
1.3
91.2
کاملا موافقم
19
8.4
99.6
بی پاسخ
1
4.
100.0
مجموع
226
100.0

جنسیت
جدول شماره 9- علاقه به برنامه صداوسیما نسبت به ماهواره به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
64
29
16
1
8
1
119
درصد
53.8%
24.4%
13.4%
.8%
6.7%
.8%
100.0%
پسر
62
16
16
2
11
0
107
درصد
57.9%
15.0%
15.0%
1.9%
10.3%
.0%
100.0%
مجموع
126
45
32
3
19
1
226
درصد
55.8%
19.9%
14.2%
1.3%
8.4%
4. %
100.0%
پاسخگویان نوجوان تحقیق ما در جواب سوال 3 پرسشنامه و در 14 درصد اعلام کرده اند که همسالان آنها به طور کم و بیش برنامه های صدا و سیما را بیشتر از برنامه های ماهواره ای دوست دارند و تماشا می کنند. اما تقریبا 56 درصد کاملا مخالف و 20 درصد هم در حد مخالف و در مجموع 76 درصد با این عبارت مخالفت کرده اند و معتقدند که برعکس ، همسالان آنها برنامه های ماهواره ای را بیشتر از رسانه ملی دوست داشته و تماشا می کنند. در این میان تنها کمتر از 10 درصد موافقت خود را با سوال سوم پرسشنامه اعلام کرده اند.
این سوال به راحتی می تواند ضریب نفوذ ماهواره و برنامه های ماهواره ای را در میان خانواده های ایرانی نشان دهد و زنگ هشداری برای مسئولان و برنامه سازان رسانه ملی و عوامل و فعالان تعلیم و تربیت نسل چهارم و پنجم انقلاب اسلامی باشد.
به تازگی تحقیقی هم با عنوان “جهش آماری بینندگان ماهواره در ایران” انجام شده که در آن آمده “در سال ۱۳۷۴ در تهران تنها یک درصد از مردم ماهواره داشته و از آن استفاده می کردند در حالی که در سال ۱۳۹۲ این میزان به ۷۱ درصد رسیده است. یعنی طی ۱۷ سال، شمار استفاده کنندگان ماهواره از یک درصد به ۷۱ درصد رسیده است”. (آزاد ارمکی ، 1392)
تا به اینجا سوالات طوری بود که نوجوان تحقیق ما را آرام آرام به سمت سوال های خصوصی تر سوق دهد و به همان اندازه از مقاومت او بکاهد. از سوال 4 به بعد نمونه آماری تحقیق به سوالاتی نزدیک می شوند که بیشتر مورد نظر محقق است و به موضوع و فرضیات تحقیق هم نزدیکتر است.
4 – هنرپیشه های ایرانی در بین همسالان من طرفداران بیشتری نسبت به بازیگران خارجی دارند.
جدول شماره 10 – طرفدارهنرپیشه ایرانی نسبت به خارجی
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
38
16.8
16.8
مخالفم
42
18.6
35.4
کم و بیش
81
35.8
71.2
موافقم
41
18.1
89.4
کاملا موافقم
23
10.2
99.6
بی پاسخ
1
4.
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 11 – طرفدارهنرپیشه ایرانی نسبت به خارجی به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
7
20
54
23
14
1
119
درصد
5.9%
16.8%
45.4%
19.3%
11.8%
.8%
100.0%
پسر
31
22
27
18
9
0
107
درصد
29.0%
20.6%
25.2%
16.8%
8.4%
.0%
100.0%
مجموع
38
42
81
41
23
1
226
درصد
16.8%
18.6%
35.8%
18.1%
10.2%
4. %
100.0%
از پاسخگویان نوجوان پرسیده شد “هنرپیشه های ایرانی در بین همسالان من طرفداران بیشتری نسبت به بازیگران خارجی دارند” که 36 درصد با این عبارت کم و بیش هم عقیده بودند. اما با همین درصد یعنی نزدیک به 36 درصد نوجوانان پاسخگوی ما مخالف این نظر بودند و معتقدند که بیشتر طرفدار هنرپیشه های خارجی هستند و 28 درصد هم طرفداری خود را از هنرپیشه های ایرانی نسبت به خارجی نشان داده اند.
همچنین بر اساس جدول تفکیک جنسیتی درمی یابیم که نزدیک به 50 درصد پاسخگویان پسر و 23 درصد پاسخگویان دختر طرفدار هنرپیشه های خارجی هستند و برعکس دخترها با انتخاب 45 درصدی گزینه کم و بیش نسبت به 25 درصدی پسرها ، در پاسخ به این سوال محافظه کارانه تر عمل کرده اند.
5 – صدای خواننده های مرد برای من جذاب تر از خواننده های زن است.
جدول شماره 12 – جذابیت صدای خواننده مردنسبت به زن
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
25
11.1
11.1
مخالفم
24
10.6
21.7
کم و بیش
43
19.0
40.7
موافقم
36
15.9
56.6
کاملا موافقم
93
41.2
97.8
بی پاسخ
5
2.2
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 13- جذابیت صدای خواننده مردنسبت به زن به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
3
12
18
21
62
3
119
درصد
2.5%
10.1%
15.1%
17.6%
52.1%
2.5%
100.0%
پسر
22
12
25
15
31
2
107
درصد
20.6%
11.2%
23.4%
14.0%
29.0%
1.9%
100.0%
مجموع
25
24
43
36
93
5
226
درصد
11.1%
10.6%
19.0%
15.9%
41.2%
2.2%
100.0%
بر اساس اعلام پاسخگویان ، بیش از 57 درصد نوجوانان دبیرستانی صدای خوانندگان مرد را جذاب تر از صدای خوانندگان زن می دانند و 19 درصد کم و بیش با این عبارت موافق هستند. نزدیک به 22 درصد هم صدای خوانندگان زن را جذاب تر از خوانندگان مرد دانسته اند . همانطور که محقق پیش بینی می کرد از این سوال به تعداد افرادی که پاسخ نداده اند افزوده شده . چرا که تا سوال چهارم تا یک مورد بی پاسخ وجود داشت اما با ورود به سوالات خصوصی تر ، به نوعی مقاومت در بین نوجوانان دبیرستانی دیده می شود و تعداد آنها در این سوال به 5 نفر رسیده است. شاید اگر شیب آرام و تقریبا خنثای سوالات در ابتدای پرسشنامه رعایت نمی شد تعداد ریزش پاسخگویان (بی پاسخ) بیشتر می شد.
این سوال به تفکیک جنسیتی به این شرح است که دختران با موافقت 70 درصدی، اعلام کرده اند که صدای خواننده مرد نسبت به صدای خواننده زن برایشان جذابیت بیشتری دارد. از بین نوجوانانی که از صدای زنان بیشتر از مردان لذت می برند پسران با 32 درصد ، بیشتر از فراوانی 13 درصدی دختران دیده می شوند.
6 – بازی هنرپیشگان زن برای من جذاب تر از هنرپیشگان مرد است.
جدول شماره 14 – جذابیت بازی هنرپیشه زن نسبت به مرد
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
27
11.9
11.9
مخالفم
49
21.7
33.6
کم و بیش
84
37.2
70.8
موافقم
28
12.4
83.2
کاملا موافقم
36
15.9
99.1
بی پاسخ
2
.9
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 15 – جذابیت بازی هنرپیشه زن نسبت به مرد به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
15
35
50
14
4
1
119

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصد
12.6%
29.4%
42.0%
11.8%
3.4%
.8%
100.0%
پسر
12
14
34
14
32
1
107
درصد
11.2%
13.1%
31.8%
13.1%
29.9%
.9%
100.0%
مجموع
27
49
84
28
36
2
226
درصد
11.9%
21.7%
37.2%

12.4%
15.9%
.9%
100.0%
پاسخگویان در سوال ششم در 37 درصد به طور کم و بیش موافقت خود را با پرسش” بازی هنرپیشگان زن برای من جذاب تر از هنرپیشگان مرد است” اعلام کرده اند . 28 درصد با این عبارت موافق و 34 درصد هم مخالف این عقیده بودند. اما بر اساس جدول تفکیک جنسیتی، 42 درصد دختران در برابر 24 درصد پسران، با این جمله مخالف بودند یا به عبارتی از بازی هنرپیشگان مرد بیشتر از هنرپیشگان زن لذت می برند و برعکس پسران با 39 درصد در برابر فراوانی 11 درصدی دختران اعلام کرده اند که از بازی هنرپیشگان زن بیشتر لذت می برند.
7 – به نظرم مُدل مو و نوع آرایش افراد مشهور(چه بازیگر و چه ورزشکار)تاثیرمستقیمی بر تیپ ظاهری نوجوانان هم سن من دارد.
جدول شماره 16 – تاثیرمستقیم مدل مو و آرایش افرادمشهور بر نوجوانان
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
7
3.1
3.1
مخالفم
7
3.1
6.2
کم و بیش
41
18.1
24.3
موافقم
76
33.6
58.0
کاملا موافقم
93
41.2
99.1
بی پاسخ
2
.9
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 17- تاثیر مدل مو و آرایش افرادمشهور بر نوجوانان به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
5
3
19
44
47
1
119
درصد
4.2%
2.5%
16.0%
37.0%
39.5%
.8%
100.0%
پسر
2
4
22
32
46
1
107
درصد
1.9%
3.7%
20.6%
29.9%
43.0%
.9%
100.0%
مجموع
7
7
41
76
93
2
226
درصد
3.1%
3.1%
18.1%
33.6%
41.2%
.9%
100.0%
بر اساس جدول شماره 16، اکثر پاسخگویان در حد موافق و کاملا موافق ( 75 درصد) عبارت” به نظرم مُدل مو و نوع آرایش افراد مشهور(چه بازیگر و چه ورزشکار)تاثیرمستقیمی بر تیپ ظاهری نوجوانان هم سن من دارد” را مورد تائید قرار داده اند . همچنین 18 درصد هم در حد کم و بیش این بیان را پذیرفته اند و تنها 6 درصد با این عبارت مخالف هستند. از لحاظ تفکیک جنسیتی هم تقریبا دختران و پسران تقریبا به یک نسبت ( 77 به 73 درصد) بر تاثیر مستقیم مدل مو و نوع آرایش افراد مشهور بر تیپ ظاهری نوجوانان تاکید داشته اند.
8 – همسالان من رنگ لباس و مُد سال را از چهره های تلویزیونی مشهور و محبوبشان دریافت می کنند.
جدول شماره 18 – دریافت مُدسال از چهره های مشهور
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
13
5.8
5.8
مخالفم
23
10.2
15.9
کم و بیش
71
31.4
47.3
موافقم
71
31.4
78.8
کاملا موافقم
45
19.9
98.7
بی پاسخ
3
1.3
100.0
مجموع
226
100.0
جنسیت
جدول شماره 19 – دریافت مدسال از چهره های مشهور به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
4
10
44
38
22
1
119
درصد
3.4%
8.4%
37.0%
31.9%
18.5%
.8%
100.0%
پسر
9
13
27
33
23
2
107
درصد
8.4%
12.1%
25.2%
30.8%
21.5%
1.9%
100.0%
مجموع
13
23
71
71
45
3
226
درصد
5.8%
10.2%
31.4%
31.4%
19.9%
1.3%
100.0%
پاسخگویان در سوال هشتم و در 51 درصد موافقت خود را با عبارت” همسالان من رنگ لباس و مُد سال را از چهره های تلویزیونی مشهور و محبوبشان دریافت می کنند” اعلام کرده اند . همچنین 31 درصد در حد کم و بیش این جمله را قبول داشته و تنها 16 درصد مخالف به این موضوع بوده اند.
از نظر تفکیک جنسیتی هم هر دو گروه پاسخگویان تقریبا به یک نسبت (51 درصد دختران و 53 درصد پسران) این عبارت را تایید کرده اند.
9 – همکلاسی های من اصلا” علاقه ای به ورزش بخصوص فوتبال ندارند.
جدول شماره 20 – علاقه نداشتن به فوتبال
گزینه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کاملا مخالفم
90
39.8
39.8
مخالفم
50
22.1
61.9
کم و بیش
55
24.3
86.3
موافقم
15
6.6
92.9
کاملا موافقم
13
5.8
98.7
بی پاسخ
3
1.3
100.0
مجموع
226
100.0

جنسیت
جدول شماره 21 – علاقه نداشتن به فوتبال به تفکیک جنسیت
مجموع
کاملامخالفم
مخالفم
کم و بیش
موافقم
کاملا موافقم
بی پاسخ
دختر
23
31
42
13
9
1
119
درصد
19.3%
26.1%
35.3%
10.9%
7.6%
.8%
100.0%
پسر
67
19
13
2
4
2
107
درصد
62.6%
17.8%
12.1%
1.9%
3.7%
1.9%
100.0%
مجموع
90
50
55
15
13
3
226
درصد
39.8%
22.1%
24.3%
6.6%
5.8%
1.3%
100.0%
بر اساس جدول 20، نزدیک به 62 درصد پاسخگویان مخالفت خود را با عبارت” همکلاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *