رساله آمده است که تعهد به نتیجه، تعهد به تحقق نتیجه است و اجرای آن جز با تحقق نتیجۀ معین حاصل نمی‌شود و یک تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات نیست .چون مقصود طرفین این است که ، نتیجه معین ، حاصل شود : مانند تعهد به انجام عمل معین یا تسلیم مال معین و تعهد به خودداری از انجام عمل معین. در مورد تعهد به نتیجه اثبات به دست نیامدن آن کافی است و نیازی به اقامۀ دلیل وجود ندارد .(مرتضوی ،۱۳۸۹ ، ۱۷).دیدگاه تعهد به نتیجه در مورد مسؤولیت قراردادی پزشک، در فقه امامیه طرفداران فراوانی دارد (مروارید،1410،191،الکیدوری،1416 ، 496 ،علامه حلی،1403 ، 102، سیستانی ،1415،121). پیروان دیدگاه فوق ، عقیده دارند که همانگونه که هریک از طرفین یک قرارداد مانند بیع، ملزم به ایفای تعهدات خود هستند، پزشک نیز به ایفای تعهد خود که درمان و شفای بیمار است، ملزم می باشد. براساس این دیدگاه، به دلیل آنکه پزشک متعهد به حصول نتیجه می باشد، در صورت عدم شفای بیمار، فرض می شود که پزشک خطا کرده است. به عبارت دیگر، عدم حصول نتیجه، قرینه ای است بر اینکه پزشک از نظامات و قواعد مسلم علم پزشکی، تخطی کرده است و در این حالت بیمار ملزم به اثبات خطای پزشک نیست.شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است. قانونگذارایران هم در قانون مجازات سابق به تأسی ازفقه وبه موجب ماده۳۱۹ق.م.ا پزشک را در قبال هرنوع خسارت مالی و جانی مسئول می دانست,البته خسارتی که ناشی از فعل پزشک باشد و تعهد پزشک را تعهد به نتیجه میدانست. (عباسی،۱۳۸۹ ،۶۲)
2- دیدگاه قائلین تعهد به وسیله

در تعهد به وسیله، مدیون به عهده می‌گیرد که وسیلۀ رسیدن به نتیجۀ مطلوب را فراهم آورد، در این راه کوشش کند، جانب احتیاط نگاه دارد و همۀ صلاحیت‌های خود را به کار برد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷،ش۱۳۴۷) تمام مواردی که حصول نتیجه جنبۀ احتمالی دارد و در اختیار متعهد نیست را باید در زمرۀ تعهد به وسیله به شمار آورد. این گونه از تعهدات، تعهد به نتیجۀ معین نیست، بلکه تعهد به بذل سعی در راه رسیدن به نتیجه است، و تحقق هدف و یا عدم آن تأثیری در تعهد ندارد.(سنهوری ،۱۹۵۲ ،۶۵۷)در تعهد به نتیجه احراز این امر که قرارداد به هدف نهایی خود نرسیده است برای اثبات عدم اجرای عقد کافی نیست چرا که متعهد وصول به آن هدف را بر عهده نگرفته بوده است. پس طلبکار ناچار است نشان دهد که طرف قرارداد رفتار متعارف نداشته است و مرتکب تقصیر شده است. گفته شده مسئولیت قراردادی پزشکی غالباً بر نقض تعهد به وسیله استوار شده است و پیروان این دیدگاه معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک، مسؤولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد. بسیاری از حقوقدانان اعتقاد دارند که تعهد پزشک، تعهد به وسیله است و پزشکی که با بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسؤولیت او نمی شود (شهیدی،1382،290،جعفری لنگرودی،1386،185والسنهوری،1382،42). از نظر اجتماعی نیز مسؤول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار را از او می گیرد و علم را در مرز ماده های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت؟(دریا باری،۱۳۸۱،ش۶و۷)

3- نظریه برگزیده
اصل در تعهدهای قراردادی ، به نتیجه بودن آنهاست اما در برخی موارد، تعهد قراردادی به وسیله است. یکی از این موارد، قرارداد پزشک با بیمار برای درمان اوست .تعهد پزشک فقط نسبت به یک نتیجه معین یعنی بهبودی کامل تعهد به وسیله است به این معنی که تعهد پزشک به مداوای بیمار ، تامین سلامت او نیست . چرا که شفای بیمار به عوامل متعددی بستگی دارد و پزشک تنها مکلف است تمام تلاش خود را در این راه به کار برد( (Barrett 1972,38 که یکی از آن موارد علم و تخصص پزشک است ولی مهم ترین آنها خود بیمار و واکنش های او در برابر بیماری است. و موضوع تعهد پزشک در حالت عادی صرفا عبارت است از بکارگیری دانش پزشکی و ابزار مربوط به معالجه و اعمال مراقبت و دقت کافی در این راه.و آنچه که موجب مسئولیت پزشک میگردد ، تجاوز از رفتار یک پزشک متعارف است.ولی برخی ازاقداماتی که پزشک برای تشخیص و درمان ، متعهدبه انجام آن است به عنوان مثال تعهد پزشک در بکارگیری ابزارهای سالم و عاری از آلودگی و نصب وسایل و ابزار درست مانند کاشت دندان مناسب در دهان،حفظ اسرار بیمار و… ازنوع تعهد به نتیجه است. (تفرشی و مرتضوی ،1388، ش15و صالحی ، 1389، ش5و6) این اقدامات ممکن است باجزییات درقرارداد درمان ذکرشده باشد،همچنان که ممکن است به موجب قانون یاعرف انجام آن لازم یا ضروری باشد.همچنان که تعهدوکیل تعهد به وسیله است ، اما امور معینی که برای تحصیل نتیجه لازم است مانند تقدیم دادخواست،حضور در دادگاه،ارائه لایحه دفاعیه،تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر و نظایرآن ازنوع تعهدبه نتیجه اند.در قانون مدنی ماده ای که درباره تعهد پزشک باشد وجود ندارد. یا ماده ای که بتوان از مفهوم آن استفاده کرد یافت نمی گردد اما در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید موادی به تعهد پزشک اختصاص یافته است که در قانون مجازات سابق طبق مواد 319 و 322قانون مجازات اسلامی پزشک را حتی در صورتی که مأذون باشد در برابر خسارات وارده به بیمار ضامن می داند ولی این مطلب را نیز بیان کرده است که ابراء قبل از درمان سبب معافیت طبیب از ضمان خواهد بود، ماده 319 مقرر میدارد« هرگاه طبیبی،گرچه حاذق و متخصص باشد، درمعالجه های که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد،باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ،ضامن است».واضح است که ماده مذکور تعهدات پزشک را تعهد به نتیجه اعلام کرده و برای مسئول شناختن پزشک کافی است که رابطه سببیت بین فعل پزشک و زیان وارده به اثبات برسد.ولی با توجه به قانون مجازات جدید طبق بند دوم ماده 495که مقرر میدارد:« … پزشک ضامن دیه است مگر عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و …» قانون جدید تعهدپزشک را،تعهد به وسیله دانسته شده است.اما از متن ماده که بگذریم در تبصره یک این ماده بار دیگر بر این نظر تاکید موکد شده است و یک گام به جلو برداشته شده : «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد» به عبارت دیگر از جمع ماده و تبصره آن چنین نتیجه ای به دست می آید که پزشک اگر قصور نداشته باشد و موازین فنی را رعایت کرده باشد چه از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ضامن نیست بنابراین قانونگذار از نظریه پیشین خود عدول کرده و تعهد پزشک را تعهد به وسیله می داند.
3-1-استثنائات وارده بر تعهد به وسیله
تعهدپزشک فقط نسبت به یک نتیجه معین یعنی بهبودی و شفا، تعهد به وسیله است ولی برخی از اقداماتی که پزشک برای تشخیص و درمان متعهد به انجام آن است از نوع تعهد به نتیجه است. این اقدامات ممکن است با جزییات در قرارداد درمان ذکر شده باشد ،همچنان که ممکن است به موجب قانون یا عرف انجام آن لازم یا ضروری باشد.توضیح آن که هنگامی که میخواهیم تعهدی همانند تعهد پزشک را در درون این تقسیم مورد بررسی قرارد هیم ،ابتدا باید معلوم کنیم که این تعهد را نسبت به چه امری در نظر می گیریم؟ اگر تعهد پزشک را نسبت به امری همانند بهبودی کامل یا شفاء در نظر بگیریم میتوان گفت این تعهد نسبت به شفاء ، که در حوزه اقتدار پزشک نیست تعهد به وسیله محسوب می شود. یعنی نه شفاء ،مورد تعهد پزشک است و نه عدم تحصیل آن ، نشانه عدم انجام تعهد او. ولی در غالب مواردی که تعهد پزشک نسبت به این نتیجه،تعهد به وسیله محسوب می گردد،ممکن است نسبت به امر معین دیگری،تعهد به نتیجه تلقی شود وعدم تحقق آن امر ، نشان دهنده عدم انجام تعهد باشد ،به عبارت دیگر،آن امر خود به عنوان نتیجه ،موضوع تعهد پزشک محسوب شود هر چند هنوز نسبت به امر بهبودی بیمار،وسیله باشد.در مثال تزریق خون آلوده هنوز هم تعهد به تزریق خون،نسبت به بهبودی کامل بیمار،تعهدبه وسیله است و عدم تحصیل آن به رغم تزریق خون، حکایتی از عدم انجام مورد تعهد ندارد. اما بی تردید مورد تعهد پزشک ،تزریق خون سالم است و اگر چیزی همانند نشانه های بیماری جدید حکایت از تزریق خون آلوده کند(پرونده موصوف به هموفیلیها) ( عباسی، 1389 ،58) معلوم می گردد که پزشک به مورد تعهد خود عمل نکرده است. و تعارضی میان تعهد پزشک که تعهد به وسیله است و تعهد تضمین ایمنی خون وجود ندارد زیرا بیمار از خون اهداء یا دریافت شده، توقع شفا ندارد اما این انتظار معقول را دارد که با تزریق خون ، دردی به او اضافه نشود.(صالحی وهمکاران،1390،ش16) همه مواردی که به عنوان استثنا بر وسیله بودن مورد تعهد پزشک نقل می گردد،از این قبیل است. نمونه بارز آن ، تعهد پزشک درجراحی زیبایی است که جنبه ترمیمی ندارد و تعهد پزشک در اینگونه جراحی ها،اساساً نظری به بهبود ودرمان بیمار ندارد.زیرا بنا به فرض،شخص دچار بیماری یا نقص و ایرادی در عضو نیست بلکه صرفاً به دلیل تغییری مطلوب اقدام می کند.تعهدپزشک نیز ایجاد وضعیتی جدید در عضو است. چنانچه تعهدپزشکرادرخصوص ایجاد این وضعیت منظور،درنظر بگیریم تعهد بی تردیدتعهد به نتیجه است وعدم تحقق آن،نشانه عدم ایفا مورد تعهدپزشک است.(سادات اخوی،1392،ش24)
بخش دوم- شرایط مسئولیت قراردادی پزشک
هر یک از انواع مسئولیت ،دارای ارکانی است که شناخت آن بدون بررسی ارکان مزیور امکان پذیر نیست. به عنوان مثال ،مسئولیت کیفری ،پایه در وجود قانون و تخلف از آن دارد. بدین معنا که بایستی پیش از ارتکاب عمل از سوی متهم ،قانونی که حدود جرم و مجازات را به دقت تعیین کند وجود داشته و متهم با داشتن سوءنیت ،اقدام به عمل مجرمانه کرده باشد.مسئولیت قراردادی نیز دارای ارکانی است که با فقدان هر یک از آنها ،مسئولیت یاد شده نیز منتفی خواهد بود. مطلبی که در مسئولیت قراردادی مورد اهمیت است شرایط ایجاد آن است ،یعنی در واقع در چه شرایطی مسئولیت قراردادی به وجود می آید. برای تحقق مسئولیت قراردادی شرایطی لازم است که می بایست موجود بوده و وجود آن به اثبات برسد که در این بخش به تفضیل در مورد آن بحث خواهیم کرد.

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تفسیر قرارداد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی پزشک
مسئولیت پزشک در صورتی قراردادی است که شرایط ذیل در آن جمع شده باشد و فقدان یکی از آنها مسئولیت را از زمره قراردادی خارج و تابع قواعد مسئولیت قهری می سازد.
1- وجود قرارداد
نخستین شرط مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد نافذ و الزام آور میان طرفین عقد(پزشک و بیمار)است. اگرچه درحقوق ایران قراردادی باعنوان قرارداد درمان چندان شناخته شده نیست،لیکن این قرارداد قابل انکار نیز نمی باشد. زیرا قرارداد درمعنای اعم مترادف باعقد وبمعنای همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص درایجاد ماهیت حقوقی است.(شهیدی،۱۳۸۶ ،۴۱)همچنان که قانون مدنی نیزدرماده۱۸۳درتعریف عقد مقررمی دارد:”عقدعبارت است ازاین که یک یاچند نفر درمقابل یک یاچند نفردیگر تعهد برامری نمایند و مورد قبول آنها باشد”اگر متن همین ماده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *