مفروضه های آمار پارامتریک رعایت شده باشد و مهم ترین مفروضه این است که هر دو متغیر دارای حداقل مقیاس فاصله ای باشند (خلعتبری، 1385، ص 28).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده

4-1مقدمه
هدف نهایی هر تحقیق بدست آوردن نتایج کلی و قابل تعمیم است که ممکن است برای تعیین پدیدهها و پیشبینی رویدادهای آینده بکار روند. پژوهشگران برای دستیابی به جواب سؤالات تحقیق و آزمون فرضیههای خود نیازمند تحلیل و تفسیر دادههای موجود هستند تا بتوانند روابط میان مسائل تحقیق را مطالعه کنند (شریفی، به نقل از اسماعیلتبار، 1388).
در این بخش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از (نمودار، فراوانی و درصد فراوانی) و در بخش آمار استنباطی برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره و برای بررسی فرضیههای فرعی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
4-2 توصیف نمونههای آماری تحقیق
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان برحسب جنسیّت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
20
52/9%
مرد
190
48/90%
جمع
210
100%

نمودار شماره 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان برحسب جنسیت.

نتیجه جدول نمودار شماره (4-1) نشان میدهد که تعداد 210 نفر حجم نمونه، 190 نفر (48/90 درصد) از حجم نمونه مرد و تعداد 20 نفر (52/9 درصد) از حجم نمونه زن هستند.

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان برحسب سطح تحصیلات.
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
148
47/70%
لیسانس
62
53/29%
جمع
210
100%

نمودار 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان برحسب سطح تحصیلات

نتیجه جدول و نمودار شماره (4-2) نشان میدهد که از تعداد 210 نفر حجم نمونه، 148 نفر (47/70 درصد) از حجم نمونه دارای تحصیلات دیپلم و تعداد 62 نفر (53/ 29 درصد) از حجم نمونه دارای تحصیلات لیسانس هستند.

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی برحسب سابقه کار
سابقهکار
فراوانی
درصد فراوانی
5-1 سال
34
19/16%
10-6
49
33/23%
15-11
31
76/14%
20-16
56
66/26%
25-21
28
33/13%
30-26
12
71/5%
جمع
210
100%

نمودار شماره 4-3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی برحسب سابقه کار

نتیجه جدول و نمودار شماره (4-3) نشان میدهد که از تعداد 210 نفر حجم نمونه 34 (19/16 درصد) دارای سابقه کار 5-1 سال و 49 نفر (33/23 درصد) دارای سابقه کار10-6 سال و 31 نفر (76/14 درصد) دارای سابقه کار 15-11 سال و 56 نفر (66/26 درصد) دارای سابقه کار 20-16 سال و 28 نفر (33/13 درصد) دارای سابقه کار 25-21 سال و 12 نفر (71/5 درصد) دارای سابقه 30-26 سال سابقه کار دارند.

4-3 اطلاعات جمعیت شناختی
در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی تحقیق از رگرسیون چند گانه و برای بررسی فرضیه های فرعی تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
بررسی فرضیه اصلی تحقیق
بین کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی) با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
برای پاسخ دادن به فرضیه تحقیق فوق از رگرسیون چند گانه استفاده شده،که نتیجه ی آن در جداول زیر ارائه شده است:
جدول 4-4: میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیرها
میانگین
انحراف استاندارد S
تعهد سازمانی
34/130
702/2
پرداخت منصفانه و کافی
26/22
504/2
محیط کار ایمن و بهداشتی
40/12
360/2
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
71/12
243/2
قانونگرایی در سازمان
65/25
573/5
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
94/12
195/2
فضای کلی زندگی
88/21
319/3
یکپارچگی و انسجام
80/17
428/2
توسعه قابلیت های انسانی
37/14
591/3

جدول4-5: ضریب همبستگی بین میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
متغیرهای
سبک تدریس حل مسأله
پرداخت منصفانه و کافی
**443/0
محیط کار ایمن و بهداشتی
**374/0
تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم
**243/0
قانونگرایی در سازمان
**211/0
وابستگی اجتماعی زندگی کاری
*147/0
فضای کلی زندگی
**254/0
یکپارچگی و انسجام
*145/0
توسعه قابلیت های انسانی
**187/0
**سطح معناداری در سطح 01/0
*سطح معناداری در سطح 05/0
نتایج جدول 4-5 نشان می دهد که بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی به میزان (443/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است، بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی به میزان (374/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است، بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم با تعهد سازمانی به میزان (243/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است، بین قانونگرایی در سازمان با تعهد سازمانی به میزان (211/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است، بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری با تعهد سازمانی به میزان (147/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 05/0 معنادار است، بی
ن فضای کلی زندگی با تعهد سازمانی به میزان (254/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است، بین یکپارچگی و انسجام و تعهد سازمانی به میزان( 145/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 05/0 معنادار است. بین توسعه قابلیت های انسانی به میزان (187/0) رابطه وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار است.

جدول 4-6: شاخصها و آمارهای تحلیل رگرسیون در زمینه ی فرضیه اول تحقیق

ضریب همبستگی R
مجذور ضریب همبستگی R2
مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده R2
خطای معیار
پرداخت منصفانه و کافی
443/0
197/0
193/0
920/6
پرداخت منصفانه و کافی محیط کار ایمن و بهداشتی
509/0
259/0
252/0
660/6
پرداخت منصفانه و کافی محیط کار ایمن و بهداشتی فضای کلی زندگی
524/0
257/0
264/0
606/6

نتایج جدول فوق نمایان گر این است که پرداخت منصفانه و کافی فقط 3/19 درصد از واریانس میزان تعهد سازمانی را تبیین می کند و پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی به میزان 2/25 درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین می کند و پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی به میزان 4/26 درصد واریانس تعهد سازمان را تبیین می کند.

جدول 4-7: آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معنی دار بودن مدل مورد استفاده (Stepwise)

منابع تغییرات
مجموع مجذورات S.S
درجات آزادی d.f
میانگین مجذورات M.S
آزمون F
سطح معناداری
متغیر پرداخت منصفانه و کافی
رگرسیون
683/2437
1
683/2437
911/50
0001/0

باقی مانده
312/9959
208
881/47

جمع
995/12396
209

متغیر های پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی
رگرسیون
014/3216
2
007/1608
255/36
0001/0

باقی مانده
982/9180
207
353/44

جمع
995/12396
209

متغیرهای پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی
رگرسیون
168/3406
3
389/1135
014/26
0001/0

باقی مانده
827/8990
206
645/43

جمع
995/12396
209

نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که چون F محاسبه شده (0005/0P<) ، 911/50=(208 و1= d.f )F ) چون سطح معناداری از سطح (05/0= P) کوچکتر است بنابراین F محاسبه شده معنادار است، با عنایت به معنادار شدن نسبت F با احتمال 99/0 اطمینان متغیر اولی که وارد معادله رگرسیون شده است (پرداخت منصفانه و کافی) حداقل می تواند یکی از متغیرهای پیش بینی کننده تعهد سازمانی باشد. و همچنین با توجه بهF محاسبه شده متغیرهای (پرداخت منصفانه و کافی ، محیط کار ایمن و بهداشتی (0005/0P< ، 255/36 =(207 و2= d.f )F ) چون سطح معناداری از سطح (05/0= P) کوچکتر است بنابراین F محاسبه شده معنادار است، با عنایت به معنادار شدن نسبت F با احتمال 99/0 اطمینان متغیر اول و دوم که وارد معادله رگرسیون شده است (پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی) حداقل می توانند یکی از متغیرهای پیش بینی کننده تعهد سازمانی باشند. و همچنین با توجه بهF محاسبه شده متغیرهای (پرداخت منصفانه و کافی ، محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی ) (0005/0P< ، (206 و3= d.f )F ) چون سطح معناداری از سطح (05/0= P) کوچکتر است، بنابراین F محاسبه شده معنادار است ، با عنایت به معنادار شدن نسبت F با احتمال 99/0 اطمینان متغیر اول و دوم و سوم که وارد معادله رگرسیون شده اند (پرداخت منصفانه و کافی و محیط کار ایمن و بهداشتی و فضای کلی زندگی) می توانند از متغیرهای پیش بینی کننده تعهد سازمانی باشند. جدول 4-8: متغیرهایی که با استفاده از مدل Stepwise وارد معادله رگرسیون شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *