اغلب تحقیقات نشان از تأثیر شیوه های فرزند پروری بر اخلاق، رفتار، شخصیت و عملکرد بعدی فرزندان دارد.

2-4-3 ویژگیهای شخصیت
شفیعزاده (1391) پژوهشی را با هدف تعیین رابطه تاب آوری با پنج عامل بزرگ شخصیت اجرا کرد. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری همه ساکنان شهرستان مبارکه را شامل میشد. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (کاستا، مک کری، 1990) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به صورت همزمان تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تاب آوری با روان رنجورخویی رابطه منفی قوی و با برون گرایی و وجدان گرایی رابطه مثبت دارد و بین تاب آوری با گشودگی و توافق رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فقط روان رنجورخویی پیشبینی کننده معنادار تاب آوری در این گروه بوده است.
مطالعات ریولی، ساویکی (2003؛ به نقل از فرایبورگ و همکاران، 2005)، ارتباط تاب آوری با عوامل شخصیت را با نمره در بعد پایداری عاطفی، برونگرایی، گشودگی و وظیفهشناسی نشان داده است.
در تحقیقی که توسط فرایبورگ و همکاران (2005) انجام شد تاب آوری در ارتباط با ویژگیهای شخصیت مورد بررسی قرار گرقت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو بعد تاب آوری (شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی و ساختار فردی) با پنج عامل شخصیت ارتباط ضعیفتری وجود دارد. در این مطالعه سه بعد شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی و وظیفه مداری) ارتباط قوی با تاب آوری نشان داد.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1 مقدمه
در این فصل در مورد طرح تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، نحوه اجرای نمونهگیری، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و اعتبار و روایی پرسشنامهها و خصوصیات پرسشنامهها بحث میشود.
3-2 طرح پژوهش
طرح پژوهشی حاضر از نوع غیر آزمایشی است. تحقیق غیر آزمایشی، مطالعهی تجربه مداری است که در آن محقق نسبت به متغییرهای مستقل، کنترل مستقیمی ندارد زیرا قبلأ آنها رخ دادهاند؛ و تنها از روی تغییر همزمان متغییر های مستقل و وابسته بدون مداخله در بازهی روابط بین متغییرها، استنباطهایی به عمل میآید (کرانچر، ترجمه شریفی و لطفی زند، 1386).
در پژوهش حاضر متغییرهای شیوه های فرزندپروری و ویژگیهای شخصیت به منظور پیشبینی تاب آوری مورد بررسی قرار گرفتهاند. شیوه های فرزند پروری و ویژگیهای شخصیت به عنوان متغییر پیشبین و تاب آوری به عنوان متغییر ملاک در نظر گرفته شده است.
3-3 جامعه و نمونه آماری
جامعه مورد بررسی عبارت است از تمامی دانش آموزان دوره متوسطه دختر که در سال تحصیلی 92-93 در ناحیه یک شهرستان خرم آباد در حال تحصیل هستند. براساس آمار این ناحیه این تعداد برابر با 3000 نفر می باشد. نمونه آماری بر اساس نمونهگیری خوشهای تصادفی چند مرحلهای انجام شد. از مجموع 10 مدرسه این ناحیه 5 مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد و در هر مدرسه با توجه به تعداد کلاس های هر مدرسه، نیمی از کلاسها به عنوان نمونه انتخاب شد. در هر کلاس تعدادی از دانشآموزان بر حسب تصادف پرسشنامهها را در بین آنان توزیع گردید. بر این اساس تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از توضیحات لازم و پر کردن و جمع آوری پرسشنامهها، آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
3-4 ابزارهای پژوهش
3-4-1 مقیاس تاب آوری کونور- دیویدسون (CD-RISC)
یک ابزار 25 سوالی است که سازهی تاب آوری را در اندازه های 5 درجهای لیکرت از صفر تا چهار میسنجد. حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی 100 است. نتایج مطالعه مقدماتی مربوط به ویژگیهای روانسنجی این مقیاس، پایایی و روایی آن را تأیید کرده است (کونور، 2003).
3-4-1-1 پایایی و روایی پرسشنامه کونور- دیویدسون
همسانی درونی، پایایی و بازآموزی و روایی همگرا و واگرای مقیاس به اندازه کافی گزارش شدهاند. گرچه نتایج تحلیلی عامل اکتشافی وجود 5 عامل (شایستگی/ احترام شخصی)، (اعتماد به غرایز شخصی/ تحمل عواطف منفی)، (پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن) برای مقیاس تاب آوری تأیید کرده است. چون پایایی و روایی زیر مقیاسها هنوز به طور قطع تأیید نشدهاند در حال حاضر فقط نمره کلی تاب آوری برای هدفهای پژوهشی معتبر محسوب میشود (کونور، دیویدسون، 2003). پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در مطالعات مقدماتی، نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است (بشارت، 1386).
3-4-2 ابزار شخصیت نئو
3-4-2-1 فرم کوتاه و تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-PI-R)
پرسشنامه شخصیتی نئو در سال 1985 توسط کاستا و مک کری تهیه شده است (کاستا و مک کری، 1992). این پرسشنامه حاوی 240 سوال است و دارای دو فرم S (درجهبندی توسط خود فرد) و فرم R (درجهبندی توسط دیگران) است. این پرسشنامه پنج عاملی شخصیت پنج خصوصیت در هر عامل را اندازه میگیرد و به این ترتیب ارزیابی جامعی از شخصیت فرد ارائه میدهد. این پرسشنامه، مناسب افراد است که 17سال یا بیشتر دارند و در ایران توسط گروسی (1380) ترجمه، هنجاریابی و اجرا شده است. فرم 60 سوالی آن که در این پژوهش از آن استفاده شده است، در صورتی به کار میرود که مدت زمان اجرای پژوهش محدود و اطلاعات کلی از شخصیت کافی باشد. سوالات در یک مقیاس لیکرت 5 درجهای توسط فرد پاسخ داده میشوند. برای هر عامل 12 سوال اختصاص یافته است. هریک از سوالات دارای 5 گزینه «کاملأ موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم» و«کاملأ مخافم» میباشند. که نمره های صفر تا چهار به آن تعلق میگیرد. هر عامل دارای 12 آیتم و دامنه نمره ها از صفر تا 48 است. با جمع نمرات هر یک از سوالات مربوط به هر آیتم، پنج نمره مجزا به دست میآید. شماره سوالهایی که به هر یک از آیتمها اختصاص دارد به شرح زیر در جدول 3-1بیان شده است.

جدول 3-1) سوالات اختصاص یافته به هر یک از آیتمهای شخصیت در پرسشنامه نئو
ردیف
آیتم
شماره سوالات
1
روان رنجورخویی
1-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56
2
برونگرایی
2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57
3
گشودگی
3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58
4
موافق بودن
4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59
5
با وجدان بودن
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60
3-4-2-2 اعتبار و روایی پرسشنامه نئو
این پرسشنامه توسط مک کری و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده در کاربستهای پژوهشی و بالینی داشته است. نسخه اصلی آن در سال 1992 توسط کاستا و مک کری برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن) تنظیم شد (جدول 3-1).
در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاسهای این الگوی 5 عاملی، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال کاستا و مک کری (1992) ضریب آلفای کرونباخ بین 68/0 (برای موافق بودن) تا 86/0 (برای روان رنجور خویی) را گزارش کردند. ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان 74/0 تا 89/0با میانگین 81/0 متغییر بوده است. در حالی که در تحقیق بنچارد و همکاران (1999) این ضریب در روان رنجورخویی 85/0، در برونگرایی 72/0، در گشودگی 68/0، برای موافق بودن 69/0 و برای با وجدان بودن 79/0 بوده است.
هلدن (1999) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنه 76/0 (برای گشودگی) تا 87/0 (برای روان رنجورخویی) گزارش میکند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (1995) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0، 75/0 و83/0. اخیرا نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختلالات خوردن، ثبات درونی 69/0 تا 90/0 برای مقیاسهای آزمون گزارش شده است (ایگرت، لندوسکی و کلامپ، 2007).
اعتبار دراز مدت تست NEO-PI نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولی 6 ساله روی مقیاسهای N، E، O ضریب های68/0 تا 83/0 را نشان داده است. ضریبهای اعتبار دو عامل A و C به فاصله 3 سال 79/0 تا 63/0 بوده است (کاستا، مک کری، 1998). در یک مطالعه طولی 7 ساله از ارزیابی همسالان که در آن کل تست به کار رفته بود ضرایب اعتبار بین 82/0 تا 51/0 برای 18 صفت فرعی N، E، O و 63/0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5 گانه در مردان و زنان به دست آمده است (کاستا، مک کری، 1998).
در ایران نیز حقشناس (1387) بر روی نمونه 502 نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است. ضرایب آلفای کرونباخ برابر C= 0.83، A= 0.71، O= 0.57، E= 0.71، N= 0.81 و اعتبار آزمون- آزمون مجدد در فاصله 6 ماه برابر N= 0.53، A= 0.6، O= 0.76 و E= 0.74 به دست آمده است.
بررسیهایی که تا به امروز در مورد نئو به عمل آمده است، مثبت بودهاند (وایدیگر، 1992). بررسی های صورت گرفته این آزمون را بهترین نماینده ابعاد پنج عاملی بزرگ میدانند و مخصوصاّ پژوهشها اعتبار و پایایی آن را مطلوب گزارش کردهاند.
3-4-3 شیوه های فرزندپروری بامریند
دایانا بامریند در دانشگاه کالیفرنیا در سال 1973 مجموعه بررسیهایی را انجام داد که طی آن الگوهایی که از شیوه های فرزندپروری والدین مشخص شد ابتدا برای مطالعات خود پرسشهایی را طراحی کرد که به نام خود او معرفی شد. در این پرسشنامه 30 سوالی، 10 سوال آن به شیوه سهلگیرانه، 10 سوال به شیوه مستبدانه و 10 سوال دیگر آن به شیوه آزاد منشانه اختصاص دارد.
در مقابل هر عبارت پنج ستون با عناوین «کاملأ موافقم»، «موافقم»، «تقریبأ مخالفم»، «مخالفم» و«کاملأ مخالفم» قرار دارد که به ترتیب از صفر تا 4 نمره گذاری میشود. با جمع نمرات سوالات مربوطه به هر شیوه، سه نمره مجزا به دست میآید، شماره سوالهایی که به هر کدام از شیوه ها اختصاص دارند به صورت جدول در زیر آمده است (جدول 3-2).
جدول 3-2) سوالات اختصاص یافته به هر یک از شیوه های فرزندپروری در پرسشنامه بامریند
ردیف
روش های فرزندپروری
شماره سوالات
1
سهلگیرانه
1-6-10-13-14-17-19-21-24-28
2
مستبدانه
2-3-7-9-12-16-18-25-26-29
3
آزاد منشانه
4-5-8-18-15-20-22-23-27-30
3-4-3-1 اعتبار و ورایی شیوه های فرزند پروری بامریند
آزمون بوری (1991) میزان پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیر گزارش داده است:
81/0 شیوه سهلگیرانه، 86/0 برای شیوه مستبدانه و 78/0 برای آزاد منشانه، که در هر شیوه نشانگر پایایی آزمون بوده است. بوری برای بررسی بیشترین میزان اعتبار پرسشنامه از روش افتراقی استفاده نمود و نشان داد که مستبد بودن مادر رابطه عکس با سهلگیری (38/0-) و رفتار دموکراسی (48/0-) دارد.
3-5 شیوه اجرا
در ابتدا مجوزات لازم جهت اجرای پرسشنامهها در بین نمونه های مد نظر، از سازمان آموزش و پرورش استان لرستان دریافت شد. سپس ابزارهای پژوهشی که به صورت پرسشنامه تنظیم گردیده بود؛ متناسب با اهداف تحقیق در بین دانش آموزان توزیع گردید و پس از تکمیل، پرسشنامهها جمع آوری شد و با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
3-6 شیوه آماری تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شد و برای انجام این عملیات آماری نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی خواهد بود. در سطح توصیفی ما برای آزمودنی ها شاخصهای توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، میانگین، میانه، واریانس و …. را به دست خواهیم آورد؛ و در بخش استنباطی هم به آزمون فرضیه ها خواهیم پرداخت. برای آزمون فرضیه ها از مدل آماری و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده کردیم و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج به صورت جدول نشان داده شدند.
4-1-1 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
در این بخش به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در سطح آمار توصیفی پرداخته شده است. در سطح توصیفی ما برای آزمودنی ها شاخصهای توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار ستونی، میانگین، میانه، واریانس و …. را به دست خواهیم آورد و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج را به صورت جدول های زیر ارائه دادهایم.
جدول4-1) جدول فراوانی آزمودنیها در متغییر نوع سن آزمودنیها
سن آزمودنی ها
فراوانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصد
13
1
.9
14
20
18.7
15
21
19.6
16
30
28.0
17
35
32.7
جواب نداده
93

جمع
200
100.0
نمودار4-1) نمودار ستونی برای آزمودنیها در متغیر سن آزمودنیها
نتایج به دست آمده در جدول بالا شاخصهای مرکزی را برای آزمودنیها در متغیر سن نشان میدهد. با توجه به نتایج به دست آمده 0.9 درصد از آزمودنیها خود را 13 سال،18.7 درصد ، 14 سال، 19.6 درصد ، 15 سال، 28.0 درصد، 16 سال و 32.7 درصد هم خود را 17 ساله ذکر کردهاند.
جدول4-2) جدول فراوانی آزمودنیها در متغیر وضیعت تاهل
وضیعت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
93
96.9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *