2. وابستگی یا تعلق، این سطح شامل نیاز یا روابط رضایت بخش با دیگران است که در سلسله مراتب مازلو معادل نیاز اجتماعیست.
3. نیاز رشد که شناخت توانایی بالقوه و نیل به شایستگی افراد را شامل می شود که در سلسله مراتب مازلو معادل نیاز احترام و شکوفائیست.
آلدرفر به تمایزی اساسی میان نیازهای بلندمرتبه و فرو مرتبه معتقد است، ولی به نظر او هم نیازهای بلندمرتبه و هم فرو مرتبه می‌تواند بعنوان انگیزه عمل کند.
طبق این نظریه هر انسانی با خصوصیاتی مثل تجربه، هوش، تحصیلات و … وارد سازمان می شود و توقع دارد که سازمان متناسب با خصوصیاتش او را از مزایایی برخوردار سازد، هرگاه فرد دریابد که بین خصوصیات او و مزایای دریافتی اش برابری وجود دارد، در او ایجاد انگیزش می شود، چون در این صورت رفتار سازمان با فرد منصفانه است و رفتار منصفانه هر سازمانی یکی از عوامل انگیزش زا است.
رضایت شغلی
در این تحقیق، ضمن مطالعه دیدگاه های تجربی و نظری متغیرهای ارائه شده با توجه به آن دیدگاه ها انتخاب می شود و سپس با توجه به متغیرها فرضیات نوشته می شود، یکی از متغیرهای این تحقیق رضایت شغلی است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و متغیرهای دیگر به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: ارضاء نیاز، وضعیت تاهل، روابط صمیمانه، موقعیت اقتصادی، سطح تحصیلات.
متغیرهای تحقیق
در این تحقیق دو نوع متغیر وجود دارد: متغیر وابسته، که در جریان یک تحقیق متأثر از متغیر یا متغیرهای دیگری می باشند. در این تحقیق، متغیر وابسته رضایت شغلی کارمندان دفتر مرکزی کمیته امدام امام خمینی (ره) می باشد و شاخصها شامل موقعیت مسکن، برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی، علاقه به کار، پایگاه و منزلت اجتماعی، احساس امنیت، محیط صمیمانه، میزان درآمد ماهانه، پاداشهای مالی، نحوه دریافت وام و شاخصهای مربوط به متغیر مستقل، تحصیلات و وضع تأهل می باشد.
«شاخص‌ها و معرف‌ها»
ارضاء نیاز: 1. موقعیت مسکن 2. برخورداری از امکانات 3. خدمات رفاهی
رضایت شغلی: 1. علاقه به کار 2. پایگاه و منزلت اجتماعی 3. سمت و نوع شغل 4. احساس امنیت 5. امکان و ارتقاء و پیشرفت 6. ساعات کاری 7. محیط کاری صمیمانه.
روابط صمیمانه: 1. ارتباط با همکاران خارج از محیط کار 2. تعداد دوستان صمیمی.
برخورداری از موقعیت اقتصادی اداره: 1. میزان درآمد ماهانه 2. تسهیلات جهت مسافرت 3. ساعات اضافه کار 4. نحوه دریافت وام.
تحصیلات: 1. دکترا 2. فوق لیسانس 3. لیسانس 4. فوق دیپلم و دیپلم. 5. پایین تر از دیپلم.
وضعیت تأهل: مجرد – متأهل.
تعریف مفاهیم
– تعریف عملیاتی: عدم بهره وری و رضایت شغلی که در این تحقیق منظور و رضایت کارکنان کمیته امداد مرکز از کار خود است.
– متغیرهای مستقل: فرضیه اول: ارضاء نیاز است، شامل متغیرهای (موقعیت مسکن، برخورداری از امکانات خدمات رفاهی در کمیته امداد مرکز که این متغیر شامل رستوران و ایاب و ذهاب) می‌باشد که به این صورت تعریف می گردد.
1- افرادی که مسکن یا آپارتمان شخصی دارند. 2- افرادی که مسکن استیجاری و رهنی دارند. 3- افرادی که دارای مسکن سازمانی هستند. 4- افرادی که مسکن ویلایی شخصی دارد و برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی در کمیته امداد که منظور از آن سرویس ایاب و ذهاب و رستوران می باشد.
– استفاه از سرویس ایاب و ذهاب 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم
– استفاده از رستوران 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
فرضیه دوم: که متغیرها 1- ارتباط با همکاران خارج از محیط کار 2- تعداد دوستان صمیمی می باشد.
– با همکاران در خارج از محیط کار چه مقدار رابطه دارید؟

مطلب مرتبط :   زیر سیستم ها و تخمین مدل