فهرست صفحه
فهرست جدولها
2-1- جدول ضریب تصحیح حرارتی…………………………………………………………………………………………………………………27
2-2- جدول منحنی استاندارد تعیین هدایت الکتریکی……………………………………………………………………………………………31
2-3- جدول خصوصییات فیزیکو شیمیایی خاک………………………………………………………………………………………………….35
2-4- جدول خصوصییات شیمیایی آب………………………………………………………………………………………………………………36
2- 5- مقدار کلرید سدیم و سولفات کلسیم لازم برحسب گرم برای تهیه محلولها با EC و SAR معین………………………..37
3-1- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی شنی…………….43
3-2- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی شنی……………………..44
3-3- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی شنی……………………………………..47
3-4- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی…………………..49
3-5- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی …………………………..50
3-6- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی ……………………………………………50
3-7- جدول تجزیه ی واریانس اثر شوری و نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک لومی رسی …………..55
3-8- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر نسبت جذبی سدیم در خاک لومی رسی…………………….56
3-9- مقایسه ی میانگین های هدایت هیدرولیکی اشباع تحت تأثیر شوری در خاک لومی رسی ……………………………………56
فهرست صفحه
فهرست شکلها
1-1- شکل شماتیک بارافتان………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1- شکل سیستم بار افتان برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع …………………………………………………………………38
3-1- شکل تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با بافت لومی شنی ……………………………………. 45
3-2- شکل تأثیر نسبت جذبی سدیم بر هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک با بافت لومی…………………………………………….51

مطلب مرتبط :   پایان نامه منظر یادگیری و رشد و جلب رضایت مشتریان