……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2-10-2- گل نیلوفر آبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-10-3- پیچک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-10-4- عنصرخلاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-10- 5- خطوط و دایره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-10- 6- اعداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-11- اهمیت مفهوم رنگ در تذهیب……………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
2-11-1- طلایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-11-2- آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
2-11-3- سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-11-4- قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
2-11-5- سفید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
2-11-6- سیاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-12- اصطلاحات و آرایههای به کار رفته در تذهیب…………………………………………………………………………………………………………………….59
2-13- شیوه تذهیب قرآنهای خط کوفی سدههای اولیه اسلام…………………………………………………………………………………………………….63
2-14- تذهیب دوره سلجوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-15- تذهیب قرآن در دوره ایلخانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
2-15-1- ویژگیهای تذهیب قرآنهای دوره ایلخانی…………………………………………………………………………………………………………..80
2-16- کتابآرایی و تذهیب قرآنها در دوره تیموریان……………………………………………………………………………………………………………………85
2-16-1- ویژگیهای نقش و رنگ در قرآنهای عصر تیموری………………………………………………………………………………………………………..92
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
معرفی و توصیف سرسورههای قرآنهای آستان قدس رضوی از صدر اسلام تا دوره صفوی……………………………………………………………95

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع بازاریابی رابطه مند و ارزش دوره عمر مشتری