مفهوم دانش

«مایک بورک[۲]» هم بر این عقیده س که مدیریت علم، کمک می کنه که اطلاعات، در زمان مناسب واسه تصمیم گیری های درست، در اختیار…