علمی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} از روابط (‏238) تا (‏241)، می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌گونه تابع مشتق گیر در مدل ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در حالت... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل ‏11: رشد انرژی باد در تولید انرژی با توجه به شکل ‏11، کشورهای انگلیس، دانمارک و چین از کشورهاییاند که بیشترین توان بادی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل ‏430: تغییرات سرعت روتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا 81شکل ‏431: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون در موقع... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شکل (2-27) مشخصه گین پهنای باند برای سطوح مختلف آشکارساز با اندوکتانس 0.2nHxa=35nm, xd=80nm b) xa=100nm, xd=400nm c) xa=100nm, xd=600nmدر شکل (2-28) با... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مدارهای مجتمع نوری (OEICs) به علت عملکرد خوب، اندازه کوچک، هزینه کم و اطمینان بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. برای OEICs با... متن کامل