دسته: <span>پایان نامه ها و مقالات</span>

دسته: پایان نامه ها و مقالات

تحقیق با موضوع فراوانی، مدیریت، پاسخگویان، توزیع

آمار استنباطی 43 استفاده شده است. در بخش اول با استفاده از شاخص های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و .. فراوانی داده های جمع آوری شده و وضعیت هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش استنباطی با استفاده از آمار پارامتریک44 …

تحقیق با موضوع عملکرد سازمان، عرضه کنندگان، سابقه خدمت، پرسش نامه

نمونه گیری مجموعه اشیاء یا نمودهایی را که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند جامعه آماری می نامند. به عیارت دیگر مجموعه افراد جامعه را که نمونه ای از آنها بتواند نمایانگر و معرف آن باشد جامعه آماری می نامند (منصور فر، 1380، …

تحقیق با موضوع عصر اطلاعات، انتقال اطلاعات، سلسله مراتب

نیمی از نیروی کار در کشورهای توسعه یافته را کارکنان اطلاعاتی تشکیل می دهند (مک لوید، به نقل از ابراهیمی نژاد و حسین زاده، 1388). یکی از نام های دوره کنونی زندگی بشر، عصر اطلاعات و یا عصر اطلاعات وارتباطات است. علت این نامگذاری در واقع به خاطر توجه بسیار …

تحقیق با موضوع عوامل بازدارنده، عصر اطلاعات

مت های فراوانی مواجه بوده است. سازمان های دولتی و خصوصی زیادی از (MIS) به عنوان یک ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری بهره گیری نموده اند و سازمان های بیشتری هم در این فرایند از مزایای آن بی بهره ماندهاند (قاضی زاده فرد، 1388). علیرغم اثبات …

منابع تحقیق درباره قانون مجازات، طلاق بائن، رابطه نامشروع، مجازات اعدام

قانونگذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیهی از این عبارت است و بهتر آن است که قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید. خوشبختانه در اصلاحیه لایحه به موجب ماده 225 برخی از موارد ماده 5-221 دچار اصلاح گردیده …

پایان نامه درمورد قانون مجازات، طلاق بائن، رابطه نامشروع، مجازات اعدام

قانونگذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیهی از این عبارت است و بهتر آن است که قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید. خوشبختانه در اصلاحیه لایحه به موجب ماده 225 برخی از موارد ماده 5-221 دچار اصلاح گردیده …

منابع پایان نامه درباره ایمنی، شیر، غذایی، کنترلی

گرانول‌های پلاستیکی مجاز خوراکی، جلوگیری از آلودگی ثانویه در زمان استقرار در‌ب‌های پیچی و پرس آنها و استفاده از درب بندی دو مرحله ای فویل و درب‌های پلاستیکی محافظ پاندول دار. نظارت بر عملکرد پیمانکار، استفاده از مواد بسته بندی و کارتون‌های سالم همراه با پوشش نایلونی، کنترل سلامت لفاف …

منابع پایان نامه درباره علوفه، شیردوشی، شیر، آلودگی

مدیریت فعالیت هایی که در برنامه های پیش نیازی گنجانده شده اند را مشخص کند. برنامه های پیش نیازی و زیرساختهای لازم برای تولید مناسب محصول شیر پاستوریزه از مرحله تولید علوفه دام تا فرآوری و بسته بندی آن به شرح زیر می‌باشد:3-9- عوامل مؤثر قبل از تحویل شیر به …

منابع پایان نامه درباره سازمان تجارت جهانی

ای کلی مربوط به ایمنی مواد غذائی در یک سازمان که توسط مدیر ارشد رسماً تعیین شده است.1-2-3-5-محصول نهائی محصولی که توسط سازمان تحت فرآیند بعدی یا تغییر شکل قرار نخواهد گرفت که در این مورد شیر خام بسته بندی شده می‌باشد.1-2-3-6-نمودار جریان ارائه شماتیک و سیستماتیک توالی و بر …

منابع و ماخذ تحقیق پاسخگویان، آگاهی، صحیح، شیوه‏ی

اجتماعیعامل 4علایم افسردگیشماره پرسشبار عاملیشماره پرسشبار عاملیشماره پرسشبار عاملیشماره پرسشبار عاملی4749/08745/019808/025826/05734/010723/017794/028821/03733/011696/018789/027815/06692/09688/020707/024763/02609/012677/016655/023717/07511/014600/015648/026635/01422/013494/021647/022619/0مقدار ویژه3/1مقدار ویژه2/1مقدار ویژه1/3مقدار ویژه8/9واریانس تبیین شده8/4واریانس تبیین شده4/7واریانس تبیین شده5/11واریانس تبیین شده9/34ضریب آلفا70/0ضریب آلفا87/0ضریب آلفا86/0ضریب آلفا91/0ضریب آلفا کل مقیاس سلامت عمومی78/0 بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مقدار KMO برابر با 918/0 است که نشان می‏دهد اندازه نمونه، کفایت می‏کند. …