: حق اشتغال زوجه در اسلام زن مانند مرد داراى ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار است، این استعدادها را خدا به او داده است و حکیمانه است که باید به ثمر برسد. از آنجا که هر استعداد طبیعى،... متن کامل

عوامل مستعدکننده بر اختلال سازگاری میزان واقعی اختلالی که روی می دهد یا تهدید به روی دادن می کند ،تااندازه ای به ویژگی های عامل استرس زا ،تا اندازه ای به توانایی های فرد ،هم شخصی وهم... متن کامل

16عوامل ارتقای تاب آوری عوامل ارتقای تاب آوری به طور مشترک در سه سطح مورد بحث قرار گرفته اند که عبارتند از عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی که افراد در آن زندگی می کنند.... متن کامل

راهبردهای کاهش اهمالکاری تحصیلی دمبو به نقل از نلمذ ، 2006 در ادامه بحث  پیشنهاد می دهد که به منظور کاهش اهمالکاری  تحصیلی از راهبردهای تقویت استفاده کنید سعی کنید که افراد با خودشان... متن کامل