. در این مقاله من ندا میرشکاری به بررسی معنی کلمه ی عشق می پردازم.   عشق چیست؟ برای دانستن تعریف عشق، ابتدا باید بدانیم عشق چیست عشق مجموعه‌ای از احساسات مثبت نسبت به طرف مقابل است،... متن کامل

می‌توان به سه مرحله کلاسیک، رمانیک و فلسفی تقسیم کرد. در این سه مرحله بیشترین تأثیر و نفوذ از آن هرمنوتیک فلسفی است که روح غالب بر هرمنوتیک‌ قرن بیستم است. در این‌جا به دلیل مجال... متن کامل