ر شخصی که تحت نظارت و یا با اجازهء پرسنل دانشگاه از امکانات و منابع دانشگاه استفاده کند، از جمله داوطلبان و دانشجویانی که در دانشگاه یا دیگر موسسات ثبت نام می‌کنند و یا شخصی که دوره... متن کامل

در بخش سوم کاستی‌ها و موانع تجاری‌سازی آثار دانشگاهی تجزیه و تحلیل خواهد شد.فصل دوم:مالکیت آثار دانشگاهیبخش اول:تعریف حقوق مالکیت فکری و عناصر تشکیل‌دهنده آثار دانشگاهیبخش... متن کامل

را تقاضا نماید.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  در طی مدت اجرای قرارداد ارفاقی، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر را ندارند و هرگونه عملیات... متن کامل

مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد. » با دقت در این قسمت می بینیم که اگر واهب در عقد هبه شرط کند که متهب تعهدی را به نفع شخص ثالث بکند این عمل مشروع تعهد به نفع ثالث... متن کامل

با قرارداد ارفاقی برابر ماده 485 قانون تجارت به مدیر تصفیه و شخص ورشکسته ابلاغ نموده اند می توانند نسبت به حکم راجع به تصدیق این قرارداد تجدید نظرخواه باشند. زیرا اگر مطلق دیان این حق... متن کامل

اکثریت سرمایه ای ( سه چهارم سرمایه ) بوجود نیامده باشد یا بالعکس، مذاکرات لازم انجام می شود و جلسه برای یک هفته بعد تشکیل خواهد شد ( ماده 481 قانون تجارت ). طلبکارهایی که در جلسه اول حضور... متن کامل

ندارد که در قرارداد مزبور، جهت انعقاد آن را تصریح نمایند. بهرحال جهت انعقاد قرارداد باید به حکم مواد 190 و 217 ق.م مشروع باشد خواه تصریح بشود یا نشود. یعنی هدف و انگیزه از بستن قرارداد... متن کامل

توقف عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت دیون حال شده و بدون وثیقه او ( ماده 1013 لایحه جدید ) تا تاریخ برگزاری جلسه بستانکاران است و در این معنا توقف ناظر به عدم توانایی واقعی است... متن کامل

ه این عقد لازم است نه جایز مگر آن که قانون به جواز آن تصریح کرده باشد. عقد جایز آنست که هریک از طرفین بتواند، هروقتی بخواهد، آنرا فسخ کند. برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم... متن کامل

انحلال مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم نیز به خلاصه فصول و نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است. 9) روش انجام تحقیق در این تحقیق ، گردآوری مطالب با شیوه مطالعه کتابخانه ای بوده... متن کامل