دانلود پایان نامه درباره (چگالی، ۱-۲-۲، می‎باشد)[۱۰].،

عنوان وسیله ای جهت محاسبه دقیق انرژی های جنبشی معرفی می شوند در این روش همه خواص یک سیستم از جمله انرژی الکترونی حالت پایه یک اتم یا مولکول بر حسب چگالی الکترونی بیان می شود (چگالی الکترونی مربع تابع موجی می‎باشد)[۱۰].

۱-۲-۲ کاربرد محاسبات کوانتومی
با استفاده از اطلاعات حاصل از مدل های شیمی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۸۴، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۲):، ۱PTO2X