منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، سوراخ، خروجی،، دبی،

مشخصات

ازدیاد پارامتر هندسی

دبی

قطر قطرات
زاویه مخروط پاشش
سرعت محوری
سرعت شعاعی
نفوذ اسپری
قطر خروجی (do)
up
up
up
down
up
up

به این معنا که با افزایش قطر سوراخ خروجی، دبی، قطر قطرات اسپری شده، زاویه مخروط پاشش (با توجه به الگوی مخروطی پاشش در انژکتورهای پیچشی)، سرعت شعاعی و نفوذ

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره دانه‌ها،، دانه‌ها، فرم‌های، می‌باشد،