پایان نامه ارشد رایگان درمورد ازباغات، ۱۰۰۰، ویکنواخت، ازنظررنگ

دارای فساد پذیری بالایی هستند و با توجه به این نکته که در تمام فصول سال نیز در دسترس نمی باشند بنابراین مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه روش های خشک کردن سنتی، خورشیدی و آون این محصول می باشد.
روش کار: پس از مشخص نمودن یکی ازباغات لیمو درجهرم، تعداد ۱۰۰۰ عددمیوه لیموی کاملاٌ هم وزن وهم اندازه وهم شکل ویکنواخت ازنظررنگ میوه

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع قیمت گذاری